Raport 63/2013
Podpisanie aneksu do umowy z EQUES DEBITUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny
Raport 62/2013
Przydział obligacji serii Z
Raport 61/2013
Uruchomienie sprzedaży pożyczek ratalnych
Raport 60/2013
Wartość udzielonych pożyczek w listopadzie 2013 r.
Raport 59/2013
Emisja obligacji serii Z
Raport 58/2013
Wartość udzielonych pożyczek w październiku 2013 r.
Raport 57/2013
Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za III kwartał 2013 roku.
Raport 56/2013
Udzielenie poręczenia przez Emitenta na zabezpieczenie zobowiązania Spółki zależnej
Raport 55/2013
Podpisanie aneksu do umowy kredytowej
Raport 54/2013
Podpisanie aneksu do znaczącej umowy
Raport 53/2013
Uruchomienie sprzedaży nowego produktu finansowego
Raport 52/2013
Wartość udzielonych pożyczek we wrześniu 2013 r.
Raport 51/2013
Uchwalenie szczegółowych warunków Programu Motywacyjnego
Raport 50/2013
Podpisanie umowy z EQUES DEBITUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny
Raport 49/2013
Stanowisko Zarządu w sprawie proponowanych zmian regulacji prawnych
Raport 48/2013
Wartość udzielonych pożyczek w sierpniu 2013 r.
Raport 47/2013
Podpisanie aneksu do umowy kredytowej
Raport 46/2013
Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za II kwartał 2013 roku
Raport 45/2013
Wartość udzielonych pożyczek w lipcu 2013 r.
Raport 44/2013
Przydział obligacji serii U
Raport 43/2013
Wypłata odsetek oraz wykup obligacji serii E
Raport 42/2013
Sprzedaż portfela wierzytelności
Raport 41/2013
Zmiana warunków emisji obligacji serii U
Raport 40/2013
Nabycie obligacji Emitenta przez podmiot zależny
Raport 39/2013
Wartość udzielonych pożyczek w czerwcu 2013 r.
Raport 38/2013
Wypłata odsetek od wyemitowanych obligacji
Raport 37/2013
Emisja obligacji serii U
Raport 36/2013
Sprzedaż portfela wierzytelności
Raport 35/2013
Emisja i przydział obligacji serii T
Raport 34/2013
Wypłata odsetek oraz wykup obligacji serii D
Raport 33/2013
Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej
Raport 32/2013
Sporządzenie tekstu jednolitego Statutu Spółki
Raport 31/2013
Treść zatwierdzonych zmian w statucie Spółki zgodnie uchwałami ZWZA z 21 czerwca 2013 r.
Raport 30/2013
Treść uchwał podjętych na ZWZA SMS Kredyt Holding S.A. z 21 czerwca 2013 r.
Raport 29/2013
Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Raport 28/2013
Wartość udzielonych pożyczek w maju 2013 r.
Raport 27/2013
Zmiana miejsca odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Raport 26/2013
Zmiana siedziby Spółki
Raport 25/2013
Treść proponowanych zmian w statucie Spółki zgodnie projektami uchwał na ZWZA planowanego na dzień 21 czerwca 2013 r.
Raport 24/2013
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 21 czerwca 2013 roku.
Raport 23/2013
Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2012 rok.
Raport 22/2013
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2012 rok
Raport 21/2013
Skonsolidowany i jednostkowy raport za I kwartał 2013 roku
Raport 20/2013
Wartość udzielonych pożyczek w kwietniu 2013 r.
Raport 19/2013
Szacunki wyników finansowych za I kwartał 2013 roku
Raport 18/2013
Przystąpienie Spółki do Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych
Raport 17/2013
Korekta raportu bieżącego nr 15/2013 - Wartość udzielonych pożyczek w marcu 2013 r.
Raport 16/2013
Wypłata odsetek z obligacji serii D, E, G, I, K oraz M
Raport 15/2013
Wartość udzielonych pożyczek w marcu 2013 r.
Raport 14/2013
Wypłata odsetek oraz wykup obligacji serii C
Raport 13/2013
Sprzedaż portfela wierzytelności
Raport 12/2013
Stanowisko Zarządu w sprawie opodatkowania depozytów spółek z siedzibą na Cyprze
Raport 11/2013
Wypłata odsetek z obligacji serii J
Raport 10/2013
Wartość udzielonych pożyczek w lutym 2013 r.
Raport 9/2013
Podpisanie listu intencyjnego z Navi Group S.A.
Raport 8/2013
Zakończenie współpracy pomiędzy spółką zależną i ProCollect sp. z o.o.
Raport 7/2013
Jednostkowy i skonsolidowany raport SMS Kredyt Holding S.A. za IV kwartał 2012 roku
Raport 6/2013
Wartość udzielonych pożyczek w styczniu 2013 r.
Raport 5/2013
Szacunkowe dane finansowe za 2012 r.
Raport 4/2013
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 roku.
Raport 3/2013
Korekta raportu bieżącego nr 65/2012 - Emisja i przydział obligacji serii K.
Raport 2/2013
Wypłata odsetek z obligacji serii C, D, E, G oraz I.
Raport 1/2013
Wartość udzielonych pożyczek w grudniu 2012 r.