Raport 113/2014
Wniesienie odpowiedzi na pozew
Raport 112/2014
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
Raport 111/2014
zedłużenie terminu do wniesienia odpowiedzi na pozew
Raport 110/2014
Wykup obligacji przez SMS Kredyt Holding S. A.
Raport 109/2014
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 20.01.2015 roku
Raport 108/2014
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Raport 107/2014
Przydział obligacji serii AJ
Raport 106/2014
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
Raport 105/2014
Zakończenie likwidacji funduszu
Raport 104/2014
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
Raport 103/2014
Wniesienie przez akcjonariusza powództwa o uchylenie uchwały nr 17 NWZA oraz postanowienie Sądu o oddaleniu wniosku o zabezpiecz
Raport 102/2014
Emisja obligacji serii AJ
Raport 101/2014
Sprzedaż akcji w spółki zależnej
Raport 100/2014
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
Raport 99/2014
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
Raport 98/2014
Program skupu akcji własnych
Raport 97/2014
Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za III kwartał 2014 roku.
Raport 96/2014
Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za III kwartał 2014 roku.
Raport 95/2014
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
Raport 94/2014
Zakończenie projektu uruchomienia działalności w Gruzji
Raport 93/2014
Wypłata odsetek od obligacji serii AG
Raport 92/2014
Informacja o wyznaczeniu animatora dla obligacji na okaziciela serii AG
Raport 91/2014
Informacja o wyznaczeniu pierwszego dnia notowań na rynku Catalyst obligacji na okaziciela serii AG
Raport 90/2014
Informacja o wprowadzeniu obligacji do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst - Opublikowany na Catalyst
Raport 89/2014
Informacja o wprowadzeniu obligacji do obrotu na Catalyst
Raport 88/2014
Wybór biegłego rewidenta
Raport 87/2014
Podpisanie umowy z EQUES DEBITUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny
Raport 86/2014
Wartość udzielonych pożyczek we wrześniu 2014 r.
Raport 85/2014
Odwołanie Prezesa Zarządu Spółki
Raport 84/2014
Treść zatwierdzonych zmian w statucie Spółki zgodnie z uchwałami podjętymi przez NWZA z dnia 26 sierpnia 2014 r.
Raport 83/2014
Informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Walnego Zgromadzenia do chwili ogłoszenia przerwy w obradach
Raport 82/2014
Treść uchwał podjętych w trakcie obrad NWZA SMS Kredyt Holding S.A.
Raport 81/2014
Otwarcie likwidacji funduszu
Raport 80/2014
Podpisanie umowy z EQUES DEBITUM 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny
Raport 79/2014
Powołanie członka Rady Nadzorczej
Raport 78/2014
Informacja o sprzeciwach zgłoszonych do uchwał podczas obrad Walnego Zgromadzenia po wznowieniu obrad
Raport 77/2014
Treść uchwał podjętych w trakcie obrad NWZA SMS Kredyt Holding S.A. po wznowieniu obrad
Raport 76/2014
Zarządzenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Raport 75/2014
Podjęcie uchwały o likwidacji funduszu
Raport 74/2014
Informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Walnego Zgromadzenia do chwili ogłoszenia przerwy w obradach
Raport 73/2014
Treść uchwał podjętych w trakcie obrad NWZA SMS Kredyt Holding S.A. do chwili ogłoszenia przerwy w obradach
Raport 72/2014
Zarządzenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Raport 71/2014
Przeniesienie własności akcji spółki zależnej
Raport 70/2014
Informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Walnego Zgromadzenia do chwili ogłoszenia przerwy w obradach
Raport 69/2014
Treść uchwał podjętych w trakcie obrad NWZA SMS Kredyt Holding S.A. do chwili ogłoszenia przerwy w obradach
Raport 68/2014
Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w komunikacie bieżącym nr 65/2014
Raport 67/2014
Zarządzenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Raport 66/2014
Informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Walnego Zgromadzenia do chwili ogłoszenia przerwy w obradach
Raport 65/2014
Treść uchwał podjętych w trakcie obrad NWZA SMS Kredyt Holding S.A. do chwili ogłoszenia przerwy w obradach
Raport 64/2014
Zarejestrowanie przez sąd rejestrowy zmiany w statucie
Raport 63/2014
Zarządzenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Raport 62/2014
Wartość udzielonych pożyczek w sierpniu 2014 r.
Raport 61/2014
Uchwała KDPW o dematerializacji obligacji
Raport 60/2014
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej przez spółkę zależną oraz udzielenie zabezpieczenia
Raport 59/2014
Informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad NWZA SMS Kredyt Holding S.A. do chwili ogłoszenia przerwy w obra
Raport 58/2014
Treść uchwał podjętych w trakcie obrad NWZA SMS Kredyt Holding S.A. do chwili ogłoszenia przerwy w obradach
Raport 57/2014
Zarządzenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Raport 56/2014
Zarządzenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Raport 55/2014
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Raport 54/2014
Jednorazowe odstąpienie od stosowania jednej z zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
Raport 53/2014
Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za II kwartał 2014 roku.
Raport 52/2014
Wartość udzielonych pożyczek w lipcu 2014 r.
Raport 51/2014
Przydział Obligacji serii AG
Raport 50/2014
Treść proponowanych zmian w statucie Spółki zgodnie projektami uchwał na NWZA planowanego na dzień 26 sierpnia 2014 r.
Raport 49/2014
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez uprawnionego akcjonariusza na dzień 26.08.2014 roku.
Raport 48/2014
Informacja o ustaniu dominacji
Raport 47/2014
Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta
Raport 46/2014
Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta
Raport 45/2014
Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta
Raport 44/2014
Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta
Raport 43/2014
Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta
Raport 42/2014
Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta
Raport 41/2014
Uzyskanie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego przez spółkę zależną
Raport 40/2014
Emisja Obligacji serii AG
Raport 39/2014
Wartość udzielonych pożyczek w czerwcu 2014 r.
Raport 38/2014
Postanowienie sądu w zakresie przekształcenia spółki zależnej
Raport 37/2014
Udzielenie odpowiedzi na pytania akcjonariusza
Raport 36/2014
Uzyskanie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego przez spółkę zależną
Raport 35/2014
Przekształcenie spółki zależnej
Raport 34/2014
Wartość udzielonych pożyczek w maju 2014 r.
Raport 33/2014
Informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Walnego Zgromadzenia
Raport 32/2014
Informacja o odstąpieniu przez Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia planowanego punktu porządku obrad
Raport 31/2014
Powołanie Członka Rady Nadzorczej
Raport 30/2014
Treść zatwierdzonych zmian w statucie Spółki zgodnie uchwałami podjętymi przez ZWZA dnia 04 czerwca 2014 r.
Raport 29/2014
Treść uchwał podjętych na ZWZA SMS Kredyt Holding S.A. dnia 04 czerwca 2014 r.
Raport 28/2014
Incydentalne naruszenie zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
Raport 27/2014
Podpisanie umowy dotyczącej rozwoju sieci dystrybucji pożyczek gotówkowych.
Raport 26/2014
Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 04 czerwca 2014 roku.
Raport 25/2014
Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za I kwartał 2014 roku.
Raport 24/2014
Powołanie prokurenta
Raport 23/2014
Treść proponowanych zmian w statucie Spółki zgodnie projektami uchwał na ZWZA planowanego na dzień 04 czerwca 2014 r.
Raport 22/2014
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 04 czerwca 2014 roku.
Raport 21/2014
Zawiadomienie Komisji Nadzoru Finansowego o podejrzeniu manipulacji kursem akcji
Raport 20/2014
Wartość udzielonych pożyczek w kwietniu 2014 r.
Raport 19/2014
Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2013 rok.
Raport 18/2014
Podpisanie aneksu do znaczącej umowy
Raport 17/2014
Zmiana terminu publikacji raportu za 2013 rok
Raport 16/2014
Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej
Raport 15/2014
Wartość udzielonych pożyczek w marcu 2014 r.
Raport 14/2014
Wartość udzielonych pożyczek w lutym 2014 r.
Raport 13/2014
Podpisanie znaczącej umowy z firmą działającą w branży finansowej
Raport 12/2014
Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za IV kwartał 2013 roku.
Raport 11/2014
Wartość udzielonych pożyczek w styczniu 2014 r.
Raport 10/2014
Rezygnacja Członka Zarządu
Raport 9/2014
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Raport 8/2014
Zakończenie współpracy z Autoryzowanym Doradcą
Raport 7/2014
Podpisanie aneksu do umowy z EQUES DEBITUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny
Raport 6/2014
Podpisanie umowy dotyczącej rozwoju sieci dystrybucji sprzedaży pożyczek ratalnych
Raport 5/2014
Podpisanie listu intencyjnego w związku z ekspansją na rynku zagranicznym
Raport 4/2014
Korekta raportu 3/2014 - Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 roku.
Raport 3/2014
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 roku.
Raport 2/2014
Wartość udzielonych pożyczek w grudniu 2013 r.
Raport 1/2014
Korekta raportu bieżącego 62/2013 - Przydział obligacji serii Z