Powrót Powrót
Podpisanie aneksu do umowy kredytowej

W nawiązaniu do raportu 47/2013, 33/2012, w związku z raportem 9/2011 oraz 22/2011 , Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Emitent") informuje o podpisaniu w dniu 4 listopada 2013 r. aneksu do umowy kredytu odnawialnego przez spółkę zależną SMS Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt S.K.A. ("Spółka zależna") z Alior Bank S.A. ("Bank").

Na mocy aneksu Bank zwiększył limit kredytu odnawialnego z kwoty 12.000.000 PLN do 15.000.000 PLN. Warunkiem podwyższenia kwoty kredytu jest zwiększenie złożonej kaucji w kwocie 10.000.000 PLN do 11.000.000 PLN.

Jednocześnie na mocy aneksu do umowy kredytu odnawialnego ustanowiono dodatkowe, następujące zabezpieczenia:
1. Poręczenie Emitenta.
2. Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Spółki zależnej prowadzonego w Banku oraz innych rachunków bankowych Spółki zależnej, jakie istnieją oraz jakie zostaną otwarte w Banku.
3. Gwarancja spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis - gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 3.499.500,00 PLN

Pozostałe istotne warunki umowy pozostają bez zmian.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu