Raport 106/2015
Umorzenie udziałów w spółce zależnej
Raport 105/2015
Przyjęcie Regulaminu Programu Motywacyjnego
Raport 104/2015
Spłata kredytu
Raport 103/2015
Jednorazowe odstąpienie od stosowania jednej z zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
Raport 102/2015
Udzielenie pożyczki przez spółkę zależną
Raport 101/2015
Zawarcie umowy kredytowej
Raport 100/2015
Treść zatwierdzonych zmian w statucie Spółki zgodnie z uchwałami podjętymi przez NWZA z dnia 10 grudnia 2015 r.
Raport 99/2015
Informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Walnego Zgromadzenia
Raport 98/2015
Treść uchwał powziętych w trakcie obrad NWZA SMS Kredyt Holding S.A.
Raport 97/2015
Zarejestrowanie podwyższenia kapitału w spółce zależnej
Raport 96/2015
Przekształcenie spółki zależnej
Raport 95/2015
Przydział Certyfikatów Inwestycyjnych
Raport 94/2015
Zawarcie istotnej umowy
Raport 93/2015
Zawarcie umowy na badanie sprawozdania finansowego
Raport 92/2015
Doręczenie pozwu o uchylenie uchwał podjętych na Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 maja 2015 r.
Raport 91/2015
Zmiana porządku obrad NWZA zwołanego na dzień 10 grudnia 2015 roku w związku z żądaniem umieszczenia spraw w porządku obrad
Raport 90/2015
Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za III kwartał 2015 roku
Raport 89/2015
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 10.12.2015 roku
Raport 88/2015
Wydanie wyroku oddalającego powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia
Raport 87/2015
Wydanie wyroku o stwierdzenie nieważności uchwały
Raport 86/2015
Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną Emitenta
Raport 85/2015
Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne funduszu sekurytyzacyjnego
Raport 84/2015
Wypłata odsetek od obligacji serii AK
Raport 83/2015
Wypłata odsetek od obligacji serii AG
Raport 82/2015
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej przez spółkę zależną
Raport 81/2015
Udzielenie pożyczki spółce zależnej
Raport 80/2015
Zawarcie istotnej umowy
Raport 79/2015
Zakończenie Programu skupu akcji własnych
Raport 78/2015
Zarejestrowanie funduszu
Raport 77/2015
Powołanie prokurentów
Raport 76/2015
Odwołanie prokury
Raport 75/2015
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
Raport 74/2015
Treść zatwierdzonych zmian w statucie Spółki zgodnie z uchwałami podjętymi przez NWZA z dnia 30 lipca 2015 r.
Raport 73/2015
Informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Walnego Zgromadzenia po wznowieniu obrad
Raport 72/2015
Treść uchwał powziętych w trakcie obrad NWZA SMS Kredyt Holding S.A. po wznowieniu obrad
Raport 71/2015
Zarządzenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Raport 70/2015
Utworzenie funduszu i objęcie certyfikatów inwestycyjnych
Raport 69/2015
Zarządzenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Raport 68/2015
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
Raport 67/2015
Podpisanie umów ramowych z Funduszami Inwestycyjnymi EQUES
Raport 66/2015
Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za II kwartał 2015 roku
Raport 65/2015
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
Raport 64/2015
Informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Walnego Zgromadzenia do chwili ogłoszenia przerwy w obradach
Raport 63/2015
Treść uchwał powziętych w trakcie obrad NWZA SMS Kredyt Holding S.A.
Raport 62/2015
Zarządzenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Raport 61/2015
Wypłata odsetek od obligacji AK
Raport 60/2015
Jednorazowe odstąpienie od stosowania jednej z zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
Raport 59/2015
Wypłata odsetek od obligacji AG
Raport 58/2015
Zawarcie istotnej umowy
Raport 57/2015
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
Raport 56/2015
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
Raport 55/2015
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30.07.2015 roku
Raport 54/2015
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
Raport 53/2015
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
Raport 52/2015
Informacja o wyznaczeniu pierwszego dnia notowań na rynku Catalyst obligacji na okaziciela serii AK
Raport 51/2015
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
Raport 50/2015
Informacja o wprowadzeniu obligacji serii AK do obrotu na Catalyst
Raport 49/2015
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
Raport 48/2015
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
Raport 47/2015
Doręczenie pozwu o uchylenie uchwały nr 4 podjętej na Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 09.02.2015 r.
Raport 46/2015
Informacja o zarejestrowaniu przez KDPW obligacji serii AK
Raport 45/2015
Informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po wznowieniu obrad
Raport 44/2015
Treść uchwał powziętych w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SMS Kredyt Holding S.A. po wznowieniu obrad
Raport 43/2015
Jednorazowe odstąpienie od stosowania jednej z zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
Raport 42/2015
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
Raport 41/2015
Informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Walnego Zgromadzenia do chwili ogłoszenia przerwy w obradach
Raport 40/2015
Treść uchwał powziętych w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SMS Kredyt Holding S.A.
Raport 39/2015
Zarządzenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Raport 38/2015
ddalenie zażalenia akcjonariuszy na postanowienie Sądu oddalającego wniosek o zabezpieczenie
Raport 37/2015
Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za I kwartał 2015 roku
Raport 36/2015
Otwarcie likwidacji spółki zależnej
Raport 35/2015
Zakończenie oferty publicznej i przydział obligacji serii AK
Raport 34/2015
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 21 maja 2015 roku.
Raport 33/2015
Istotna umowa dotycząca przeniesienia akcji spółki zależnej na rzecz Emitenta
Raport 32/2015
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
Raport 31/2015
Zmiana terminu oferowania i przydziału obligacji serii AK w ofercie publicznej
Raport 30/2015
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
Raport 29/2015
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
Raport 28/2015
Rejestracja obniżenia kapitału w spółce zależnej
Raport 27/2015
Wypłata odsetek oraz wykup obligacji
Raport 26/2015
Emisja obligacji serii AK w ofercie publicznej
Raport 25/2015
Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2014 rok.
Raport 24/2015
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
Raport 23/2015
Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w komunikacie bieżącym nr 22/2015
Raport 22/2015
Umorzenie udziałów i obniżenie kapitału w spółce zależnej
Raport 21/2015
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
Raport 20/2015
Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za IV kwartał 2014 roku
Raport 19/2015
Powołanie członka Rady Nadzorczej
Raport 18/2015
Informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Walnego Zgromadzenia do chwili ogłoszenia przerwy w obradach
Raport 17/2015
Treść uchwał powziętych w trakcie obrad NWZA SMS Kredyt Holding S.A.
Raport 16/2015
Treść uchwał powziętych w trakcie obrad NWZA SMS Kredyt Holding S.A.
Raport 15/2015
Oddalenie zażalenia akcjonariuszy na postanowienie Sądu oddalającego wniosek o zabezpieczenie
Raport 14/2015
Zarządzenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Raport 13/2015
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
Raport 12/2015
Wypłata odsetek oraz wykup obligacji
Raport 11/2015
Wypłata odsetek od obligacji
Raport 10/2015
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
Raport 9/2015
Zarządzenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Raport 8/2015
Zarządzenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Raport 7/2015
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
Raport 6/2015
Jednorazowe odstąpienie od stosowania jednej z zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
Raport 5/2015
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
Raport 4/2015
Odwołanie prokury
Raport 3/2015
Zmiany w składzie zarządu Spółki
Raport 2/2015
Wypłata odsetek od obligacji
Raport 1/2015
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku.