Raport 52/2016
Zakończenie Programu Odkupu akcji własnych
Raport 51/2016
Zawarcie umowy na badanie sprawozdania finansowego
Raport 50/2016
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
Raport 49/2016
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
Raport 48/2016
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
Raport 47/2016
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
Raport 46/2016
Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za III kwartał 2016 roku
Raport 45/2016
Wypłata odsetek od obligacji serii AK
Raport 44/2016
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
Raport 43/2016
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
Raport 42/2016
Wypłata odsetek od obligacji serii AN i AM
Raport 41/2016
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
Raport 40/2016
Postanowienie o wpisie zastawów do rejestru zastawów
Raport 39/2016
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
Raport 38/2016
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
Raport 37/2016
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
Raport 36/2016
Zawarcie przez Emitenta i spółki zależne porozumienia w sprawie wzajemnych rozliczeń
Raport 35/2016
Spłata pożyczek udzielonych Emitentowi przez spółkę zależną oraz aktualizacja informacji na temat kredytu udzielonego tej spółce
Raport 34/2016
Przydział obligacji serii AN
Raport 33/2016
Emisja obligacji serii AN
Raport 32/2016
Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za II kwartał 2016 roku
Raport 31/2016
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
Raport 30/2016
Zakończenie likwidacji spółki zależnej
Raport 29/2016
Wykup i wypłata odsetek od obligacji
Raport 28/2016
rzydział obligacji serii AM
Raport 27/2016
Emisja obligacji serii AM
Raport 26/2016
Treść uchwał powziętych w trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A.
Raport 25/2016
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
Raport 24/2016
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 21.07.2016 roku
Raport 23/2016
Program skupu akcji własnych
Raport 22/2016
Informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Walnego Zgromadzenia
Raport 21/2016
Treść uchwał powziętych w trakcie obrad ZWZA SMS Kredyt Holding S.A.
Raport 20/2016
Powołanie Członków Zarządu na kolejną kadencję
Raport 19/2016
Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
Raport 18/2016
Wykup i wypłata odsetek od obligacji
Raport 17/2016
Informacja o ilości akcji Emitenta
Raport 16/2016
Oddalenie apelacji Spółki od wyroku o stwierdzenie nieważności uchwały
Raport 15/2016
Podpisanie umów ramowych z Funduszami Inwestycyjnymi zarządzanymi przez EQUES Investment TFI S.A.
Raport 14/2016
Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za I kwartał 2016 roku
Raport 13/2016
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 03 czerwca 2016 roku.
Raport 12/2016
Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego spółki zależnej
Raport 11/2016
Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego
Raport 10/2016
Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2015 rok.
Raport 9/2016
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
Raport 8/2016
Przekształcenie spółki zależnej
Raport 7/2016
Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za IV kwartał 2015 roku
Raport 6/2016
Wypłata odsetek od obligacji serii AK
Raport 5/2016
Wypłata odsetek od obligacji serii AG
Raport 4/2016
Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta
Raport 3/2016
Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta
Raport 2/2016
Terminy przekazywania raportów
Raport 1/2016
Wypłata odsetek od obligacji