Powrót Powrót
Nabycie obligacji Emitenta przez podmiot zależny

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż dnia 15 lipca 2013 r. spółka PROFESKASA S.A., będąca spółką zależną Emitenta, nabyła obligacje serii W Emitenta o łącznej wartości nominalnej i emisyjnej 400.000 PLN. Dnia 16 lipca 2013 r. obligacje zostały oficjalnie przydzielone prze Zarząd Emitenta.

Obligacje zostały wyemitowane Uchwałą Zarządu nr 1 z dnia 15 lipca 2013 r. na podstawie zgody wyrażonej przez Radę Nadzorczą Emitenta. Oprocentowanie obligacji jest stałe i wynosi 12% w skali roku, termin wykupu przypada na 16 lipca 2014 r.

Jednocześnie Zarząd Emitent informuje, iż dnia 15 lipca 2013 r. Emitent wykupił objęte przez PROFESKASA S.A. obligacje serii I o wartości 500.000 PLN, o emisji których informował raportem nr 56/2012, tym samym ogólne zadłużenie Emitenta z tytułu wyemitowanych obligacji zmniejszyło się o 100.000 PLN.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 17) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu