Powrót Powrót
Emisja obligacji serii U

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Spółka") informuje, że 5 lipca 2013 r. na podstawie zgody wyrażonej przez Radę Nadzorczą Spółki, podjął Uchwałę Zarządu nr 1 z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie emisji obligacji serii U. Zgodnie z treścią uchwały, Spółka wyemitowała 2.000 rocznych, niezabezpieczonych, obligacji zwykłych na okaziciela o stałym oprocentowaniu, o wartości nominalnej 1.000 PLN każda. Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji wynosi 2.000.000 PLN, wartość emisji przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 16 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu