Raport 82/2021
08.12.2021
Zawarcie przez spółkę zależną umowy o rozszerzeniu współpracy.
Raport 81/2021
30.11.2021
Zawarcie listu intencyjnego
Raport 80/2021
15.11.2021
Zarejestrowanie zmian statutu
Raport 79/2021
10.11.2021
Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za III kwartał 2021 roku
Raport 78/2021
04.11.2021
Publikacja raportu okresowego za III kwartał 2021 roku
Raport 77/2021
03.11.2021
Zawarcie umowy na badanie sprawozdania finansowego
Raport 76/2021
21.10.2021
Podpisanie listu intencyjnego
Raport 75/2021
15.10.2021
Powzięcie informacji o zawarciu umów inwestycyjnych
Raport 74/2021
13.10.2021
Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną Emitenta
Raport 73/2021
07.10.2021
Informacja o zawarciu umowy inwestycyjnej przewidującej przeniesienie znacznych pakietów Akcji Emitenta
Raport 72/2021
07.10.2021
Złożenie oświadczenia o dookreśleniu kapitału
Raport 71/2021
07.10.2021
Wpis spółki zależnej do rejestru instytucji pożyczkowych
Raport 70/2021
06.10.2021
Zmiana adresu strony internetowej Emitenta Femion Technology Spółka Akcyjna
Raport 69/2021
06.10.2021
Zawarcie istotnej umowy i rozpoczęcie świadczenia usługi dostępu do informacji z rachunku bankowego (AIS) przez spółkę zależną
Raport 68/2021
30.09.2021
Przyjęcie strategii Grupy Kapitałowej Femion Technology S.A. na lata 2022-2025
Raport 67/2021
30.09.2021
Przyjęcie strategii Grupy Kapitałowej na lata 2022-2025
Raport 66/2021
30.09.2021
Informacja o zawarciu umowy objęcia akcji nowej emisji
Raport 65/2021
30.09.2021
Informacja o zawarciu umowy objęcia akcji nowej emisji
Raport 64/2021
28.09.2021
Informacja o zawarciu umowy objęcia akcji nowej emisji
Raport 63/2021
28.09.2021
Informacja o zawarciu umowy inwestycyjnej przewidującej przeniesienie znacznych pakietów Akcji Emitenta
Raport 62/2021
24.09.2021
Informacja o uruchomieniu usługi windykacji w modelu subskrypcyjnym przez spółkę zależną
Raport 61/2021
20.09.2021
Powołanie członka Rady Nadzorczej Femion Technology S.A.
Raport 60/2021
20.09.2021
Zmiana Statutu Femion Technology S.A. dokonana przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
Raport 59/2021
20.09.2021
Treść uchwał powziętych w trakcie obrad NWZA Femion Technology S.A.
Raport 58/2021
14.09.2021
Informacja o zawarciu listu intencyjnego dotyczącego potencjalnego zbycia znacznego pakietu Akcji
Raport 57/2021
23.08.2021
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Femion Technology S.A.
Raport 56/2021
20.08.2021
Wykup obligacji
Raport 55/2021
17.08.2021
Zmiana WEO obligacji serii AR
Raport 54/2021
16.08.2021
Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za II kwartał 2021 roku
Raport 53/2021
11.08.2021
Informacja dotycząca szacunkowych skonsolidowanych danych finansowych za II kwartał 2021 roku
Raport 52/2021
11.08.2021
Zawarcie porozumienia o rozwiązaniu umowy o zarządzanie
Raport 51/2021
05.08.2021
Utworzenie spółki zależnej do realizacji projektu BNPL
Raport 50/2021
Dokonanie wpisu w rejestrze usług płatniczych w zakresie działalności transgranicznej
Raport 49/2021
Dookreślenie wysokości kapitału zakładowego
Raport 48/2021
Złożenie wniosku o dopuszczenie do świadczenia usług przez spółkę zależną na rynku europejskim
Raport 47/2021
Zawarcie umowy objęcia akcji oraz zakończenie subskrypcji
Raport 46/2021
Podpisanie listu intencyjnego
Raport 45/2021
Emisja akcji w ramach kapitału docelowego
Raport 44/2021
Rozpoczęcie prac nad aktualizacją strategii
Raport 43/2021
Informacja o podpisaniu umowy inwestycyjnej
Raport 42/2021
Podjęcie decyzji przez spółkę zależną Emitenta o wznowieniu działalności pożyczkowej
Raport 41/2021
Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
Raport 40/2021
Treść uchwał powziętych w trakcie obrad ZWZ Femion Technology S.A.
Raport 39/2021
Informacja nt. zamiaru likwidacji Funduszu KREOS
Raport 38/2021
Wykreślenie zastawu rejestrowego
Raport 37/2021
Całkowity wykup i wyrejestrowanie Obligacji
Raport 36/2021
Zmniejszenie zastawu na certyfikatach inwestycyjnych
Raport 35/2021
Zamiar wcześniejszego częściowego przedterminowego wykupu Obligacji AP na żądanie Spółki i zawiadomienie Obligatariuszy
Raport 34/2021
Korekta raportu - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Raport 33/2021
Wykup i umorzenie certyfikatów inwestycyjnych funduszu, którego Emitent jest członkiem
Raport 32/2021
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Raport 31/2021
Zarejestrowanie zmian statutu i zmiana nazwy Emitenta
Raport 30/2021
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Raport 29/2021
17.05.2021
Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za I kwartał 2021 roku
Raport 28/2021
Żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych funduszu, którego Emitent jest uczestnikiem
Raport 27/2021
Ziszczenie się warunku zawieszającego do wejścia w życie zmiany WEO Serii AS
Raport 26/2021
Wykup i umorzenie certyfikatów inwestycyjnych funduszu, którego Emitent jest członkiem
Raport 25/2021
Zmiana terminu wykupu obligacji serii AS
Raport 24/2021
Postanowienie o wykreśleniu zastawu rejestrowego
Raport 23/2021
Powołanie członka Rady Nadzorczej SMS Kredyt Holding S.A.
Raport 22/2021
Zmiana Statutu SMS Kredyt Holding S.A. dokonana przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
Raport 21/2021
Treść uchwał powziętych w trakcie obrad NWZA SMS Kredyt Holding S.A.
Raport 20/2021
Całkowita spłata kredytu rewolwingowego
Raport 19/2021
Zapłata ceny za zbywane wierzytelności
Raport 18/2021
Żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych funduszu, którego Emitent jest uczestnikiem
Raport 17/2021
22.03.2021
Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2020 rok
Raport 16/2021
Zawarcie umów sprzedaży wierzytelności oraz umowy przystąpienia do długu.
Raport 15/2021
Uzyskanie zgód korporacyjnych na sprzedaż portfeli wierzytelności
Raport 14/2021
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SMS Kredyt Holding S.A.
Raport 13/2021
Decyzja o planowanej zmianie statutu i wprowadzeniu możliwości podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
Raport 12/2021
Informacja o odpisie aktualizacyjnym na udziały w Spółce Zależnej
Raport 11/2021
Brak przypadku naruszenia Warunków Emisji Obligacji serii AS
Raport 10/2021
Informacja nt. wstępnego wyniku za rok 2020 oraz wysokości wskaźnika zadłużenia dla obligacji AS
Raport 9/2021
Odwołanie Dodatkowego Dnia Wykupu
Raport 8/2021
Przyjęcie niewiążącej wstępnej oferty zbycia portfeli wierzytelności
Raport 7/2021
Żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych funduszu, którego Emitent jest członkiem
Raport 6/2021
Wykup i wyrejestrowanie obligacji AP
Raport 5/2021
Informacja o przedłużeniu czasowego wstrzymania działalności pożyczkowej przez spółkę zależną Emitenta
Raport 4/2021
Postanowienie o zmiana wpisu w rejestrze zastawów SMS KREDYT HOLDING S.A.
Raport 3/2021
Informacja o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych Emitenta
Raport 2/2021
Wykup i umorzenie certyfikatów inwestycyjnych funduszu, którego Emitent jest członkiem
Raport 1/2021
Terminy przekazywania raportów okresowych przez Emitenta w 2021 roku.