Powrót Powrót
Zakończenie współpracy pomiędzy spółką zależną i ProCollect sp. z o.o.

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 1.03.2013 r., zgodnie z postanowieniami Umowy z dnia 1.08.2012 r., o której Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 44/2012, zakończyła się współpraca pomiędzy SMS Invest sp. z o.o. SMS Kredyt SKA i ProCollect sp. z o.o. należącą do Grupy ULTIMO. Zawarcie Umowy umożliwiło Spółce wdrożenie do sieci dystrybucyjnej produktów w kwocie od 3 tys. PLN do 10 tys. PLN udzielanych na okres do 36 miesięcy i realizację strategii rozwoju oferty produktowej.

Jednocześnie SMS Kredyt Holding S.A. informuje, że sprzedaż tych pożyczek będzie kontynuowana.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu