Powrót Powrót
Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Spółka") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 21 czerwca 2013 r. podjęło uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej ("Rada"). Zgodnie z podjętymi uchwałami do Rady powołano Pana Jarosława Olejarza, Pana Tomasza Kęcerskiego oraz Pana Rafała Małka. Nowi członkowie Rady Nadzorczej zostali powołani na wspólną kadencję, która trwa od 21 czerwca 2013 roku do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015.

Pan Jarosław Olejarz jest radcą prawnym oraz doktorantem Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Biegły sądowy w obszarze bankowości i procedur bankowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, kurator sądowy Krajowego Rejestru Sądowego. Dyplomowany pracownik bankowy, absolwent studiów z zakresu zarządzania finansowego, bankowości, controllingu. W przeszłości Pan Jarosław Olejarz był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem:
- eKiosk S.A.
- Wierzyciel S.A.
- Banesta Sp. k. Kancelaria Prawnicza S. Kuźnicki, M. Paiseka

Obecnie Pan Jarosław Olejarz w spółkach prawa handlowego pełni następujące funkcje:
- Profeskasa S. A. z siedzibą we Wrocławiu - Członek Rady Nadzorczej
- SerwisPrawa.pl Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu - Wspólnik, Prezes Zarządu
- Prawo&Biznes Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu - Prezes Zarządu
- J&K Legal Sp. z o. o. z siedzibą w Tychach - Wspólnik, Prezes Zarządu

Pan Jarosław Olejarz poza Spółką nie wykonuje działalności mającej istotne znaczenie dla SMS Kredyt Holding S.A. Ponadto nie był skazany za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Pan Jarosław Olejarz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Jarosław Olejarz nie prowadzi innej działalności konkurencyjnej w stosunku do SMS Kredyt Holding S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.

Pan Tomasz Kęcerski jest współzałożycielem i Partnerem Zarządzającym EGC Consulting Group. Autor oraz recenzent kilkuset projektów inwestycyjnych dofinansowanych z funduszy UE. W latach 2003-2004 asystent w dziale audytu Deloitte. Absolwent Politechniki Łódzkiej, Wydział Organizacji i Zarządzania (International Faculty of Engineering) oraz University of Wales Associated College, Diploma in Business Studies, affiliowany z Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). W przeszłości Pan Tomasz Kęcerski był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem:
- CKM Technologie sp. z o.o.
- R&D Project sp. z o.o.
- Nanotechnologies sp. z o.o.

Obecnie Pan Tomasz Kęcerski w spółkach prawa handlowego pełni następujące funkcje:
- Europejska Grupa Leasingowa S.A. - Członek Zarządu
- EGC Innova sp. z o.o. - Członek Zarządu
- Venture sp. z o.o. - Członek Zarządu
- Idea sp. z o.o. - Członek Zarządu
- Neoplastik sp. z o.o. - Członek Zarządu
- Tech sp. z o.o. - Członek Zarządu
- XN sp. z o.o. - Członek Zarządu

Pan Tomasz Kęcerski poza Spółką nie wykonuje działalności mającej istotne znaczenie dla SMS Kredyt Holding S.A. Ponadto nie był skazany za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Pan Tomasz Kęcerski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Tomasz Kęcerski nie prowadzi innej działalności konkurencyjnej w stosunku do SMS Kredyt Holding S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.

Pan Rafał Małek jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) na kierunku: finanse i bankowość oraz Studiów Podyplomowych: "Ubezpieczenia Gospodarcze". Agent ubezpieczeniowy. Autor lub współautor 20 publikacji naukowych z zakresu finansów, ubezpieczeń oraz marketingu usług finansowych. Od 2007 roku członek Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Doświadczony inwestor giełdowy.

Pan Rafał Małek poza Spółką nie wykonuje działalności mającej istotne znaczenie dla SMS Kredyt Holding S.A. Ponadto nie był skazany za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Pan Rafał Małek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Rafał Małek nie prowadzi innej działalności konkurencyjnej w stosunku do SMS Kredyt Holding S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu