Powrót Powrót
Podpisanie aneksu do znaczącej umowy

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 25 października 2013 roku podmiot zależny, tj. SMS Invest Sp. z o.o. SMS Kredyt S.K.A. ("SMS Kredyt") podpisał istotny aneks do umowy z EQUES DEBITUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny, o zawarciu której Spółka informowała w raporcie nr 50/2013.
Celem zawartego aneksu jest rozszerzenie sprzedaży wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek do kwoty 10 tys. PLN udzielanych na okres od 10 do 36 miesięcy. Pozostałe zapisy umowy pozostają bez istotnych zmian.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu