Raport 29/2011
Oświadczenie Spółki w zakresie stosowania zasad ładu korporacyjnego.
Raport 28/2011
Zakończenie emisji obligacji serii B.
Raport 27/2011
Wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji serii C i pierwszego dnia notowania akcji serii A i C.
Raport 26/2011
Podpisanie znaczącej umowy z InPost Finanse Sp. z o.o. przez spółkę zależną SMS Kredyt Holding S.A.
Raport 25/2011
Emisja obligacji serii B
Raport 24/2011
Wybór biegłego rewidenta.
Raport 23/2011
Skonsolidowany i jednostkowy raport za III kwartał 2011 roku - korekta.
Raport 22/2011
Podpisanie aneksu do umowy kredytowej.
Raport 21/2011
Korekta prognoz finansowych.
Raport 20/2011
Skonsolidowany i jednostkowy raport za III kwartał 2011 roku.
Raport 19/2011
Zakończenie emisji obligacji serii A.
Raport 18/2011
Emisja obligacji serii A.
Raport 17/2011
Rozpoczęcie sprzedaży w sieci Fines Sp. z o.o.
Raport 16/2011
Rozpoczęcie sprzedaży w sieci Money House Sp. z o.o.
Raport 15/2011
Podpisanie znaczącej umowy
Raport 14/2011
Rejestracja w KRS emisji akcji serii B i C
Raport 13/2011
Zmiana siedziby spółki SMS KREDYT HOLDING S.A.
Raport 12/2011
Rejestracja SMS Kredyt Holding SA jako 100% właściciela spółki zależnej.
Raport 11/2011
Osiągnięcie rekordowego poziomu sprzedaży.
Raport 10/2011
Jednostkowy i skonsolidowany raport za II kwartał 2011 roku.
Raport 9/2011
Podpisanie umowy kredytowej.
Raport 8/2011
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2011 roku.
Raport 7/2011
Rozpoczęcie sprzedaży w sieci Kredytum.pl S.A.
Raport 6/2011
Wyznaczenie pierwszego dnia notowań
Raport 5/2011
Podpisanie znaczącej umowy.
Raport 4/2011
Wprowadzenie Akcji serii A, Akcji serii C oraz Praw do akcji serii C spółki SMS Kredyt Holding S.A. do obrotu na rynku NewConnec
Raport 3/2011
Powołanie Prezesa Zarządu Spółki.
Raport 2/2011
Rezygnacja Prezesa Zarządu Spółki.
Raport 1/2011
Uzyskanie dostępu do systemu EBI