Powrót Powrót
Zmiana miejsca odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2013 zawiadamia, że w związku ze zmianą siedziby Spółki zmianie ulega miejsce odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 21 czerwca 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w nowej siedzibie Spółki, tj. ul. Św. Mikołaja 8-11, we Wrocławiu.

Termin odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz porządek obrad nie uległy zmianie.

W związku z powyższym, w załączeniu Zarząd Spółki przekazuje skorygowaną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 21 czerwca 2013 r.

Podstawa prawna: § 3ust. 1 w zw. z § 4 ust. 2 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu