Powrót Powrót
Wypłata odsetek oraz wykup obligacji serii E

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A informuje, iż do 29 lipca 2013 r. dokonał wypłaty odsetek za III kwartał 2013 r. z tytułu obligacji serii E ("Obligacje") oraz zgodnie z warunkami emisji Obligacji, do dnia dzisiejszego dokonał ich wykupu.

Wartość wyemitowanych Obligacji wyniosła 2.000.000 PLN, natomiast oprocentowanie było stałe i wynosiło 14% w skali roku, odsetki były wypłacane co kwartał.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Bałandziuk - Członek Zarządu
  • Michał Stanioch - Członek Zarządu