Inwestorzy

Do Grupy Kapitałowej Femion Technology S.A. należy kilka podmiotów, a to - TryPay S.A. (otwarta bankowość i przekazy pieniężne), TryPay Later Sp. z o.o. (odroczone płatności w e-commerce, powszechnie znane jako BNPL), jak też KREOS Sp. z o.o. (obsługa i zarządzanie wierzytelnościami) oraz NS FIZ KREOS w likwidacji.

Celem działalności TryPay S.A. jest prowadzenie działalności jako Krajowej Instytucji Płatniczej zgodnie z zezwoleniem nr IP25/2014 uzyskanym od Komisji Nadzoru Finansowego. Aktualnie spółka prowadzi działalność płatniczą w postaci realizacji przekazów pieniężnych jak i usługi dostępu do informacji o rachunku bankowym. W ramach działalności przekazu TryPay S.A. prowadzi sieć punktów przyjmowania płatności prowadzonych przez swoich agentów, którym zapewnia kompleksowe rozwiązania organizacyjne, prawne i informatyczne dla agentów.

Strategia rozwoju Femion Technology S.A. na lata 2020 – 2022 zakłada rozwój działalności Grupy Kapitałowej w obszarze działalności finansowej w obszarach FinTech i PayTech, skupiając się nad rozwojem produktów związanych zarówno z zarządzaniem funduszami sekurytyzacyjnymi, jak i szeroko rozumianymi usługami płatniczymi, w szczególności usługami świadczonymi drogą elektroniczną oraz opierającymi się na wiedzy i doświadczeniu podmiotów Grupy Kapitałowej.

Od 2014 roku, Femion Technology S.A. obecna jest na rynku NewConnect, (jako FEMTECH).

Raporty bieżące
Dookreśleniem wysokości kapitału zakładowego
Zakończenie subskrypcji akcji serii F
Częściowy wykup obligacji AO
Archiuwm
Raporty ESPI
Zawarcie aneksu do umowy nabycia udziałów
Zawarcie porozumienia o zakończeniu projektu PayAppka
Zmiana strategii Grupy Kapitałowej
Archiuwm
Raporty okresowe
Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za II kwartał 2022 roku
Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za I kwartał 2022 roku
Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2021 rok
Archiuwm
Ład korporacyjny
Ład korporacyjny
12.08.2021
Regulamin Rady Nadzorczej
12.08.2021
Regulamin Walnego Zgromadzenia
12.08.2021
Regulamin Zarządu
16.11.2021
Statut Spółki
Ostatnie 4 kwartały
Ostatnie 4 kwartały
Wyniki roczne
 

Q1 2022

Q4 2021

Q3 2021

Q2 2021

Przychody netto ze sprzedaży

639,9

419,2

571,1

579,6

Zysk ze sprzedaży

-1 182,90

-1 519,70

-1 228,40

-1 242,10

Zysk z działalności operacyjnej

-1 186,60

-1 333,70

-1 410,00

-1 243,00

Działalność finansowa

-17,2

0,5

0

-224,6

Zysk z działalności gospodarczej

-1 203,80

-1 333,20

-1 410,00

-1 467,60

Zysk brutto

-1 203,80

-1 333,20

-1 410,00

-1 467,60

Zysk netto mniejszości

0

0

0

0

Zysk netto

-986,7

-2 323,70

-1 177,00

-1 597,40

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020        2021     
Przychody netto ze sprzedaży 18 733,40 24 159,90 29 506,70 40 400,90 39 085,40 42 604,30 30 981,90 10 130,20 8 449,70
Zysk ze sprzedaży 7 176,80 7 496,80 10 309,70 14 784,20 13 475,80 12 388,30 7 987,60 -3 337,20 -1 982,40
Zysk z działalności operacyjnej 2 993,20 2 539,70 5 256,40 8 021,30 7 755,60 3 494,10 -3 429,11 -10 348,90 -1 910,00
Działalność finansowa -1 623,90 -1 881,40 -1 562,20 -1 781,70 -1 831,50 -2 556,20 -2 534,50 -1 886,60 -591
Zysk z działalności gospodarczej 1 336,30 658,3 3 694,20 6 239,50 6 181,60 937,9 -5 963,60 -12 235,50 -2 501,00
Zysk brutto 1 260,30 572 3 636,70 6 180,60 5 889,10 937,7 -5 965,90 -12 235,50 -2 501,00
Zysk netto mniejszości -142,3 1,4 1 0,6 0 0 0 0 0
Zysk netto 1 573,90 500,5 4 006,80 6 388,60 6 179,40 707,5 -6 409,90 -12 328,40 -3 149,20
Kontakt dla inwestorów
Kontakt dla inwestorów
Jarosław Olejarz

Prezes Zarządu