Inwestorzy

Do Grupy Kapitałowej Femion Technology S.A. należy kilka podmiotów, a to - TryPay S.A. (otwarta bankowość i przekazy pieniężne), TryPay Later Sp. z o.o. (odroczone płatności w e-commerce, powszechnie znane jako BNPL), jak też KREOS Sp. z o.o. (obsługa i zarządzanie wierzytelnościami) oraz NS FIZ KREOS w likwidacji.

Celem działalności TryPay S.A. jest prowadzenie działalności jako Krajowej Instytucji Płatniczej zgodnie z zezwoleniem nr IP25/2014 uzyskanym od Komisji Nadzoru Finansowego. Aktualnie spółka prowadzi działalność płatniczą w postaci realizacji przekazów pieniężnych jak i usługi dostępu do informacji o rachunku bankowym. W ramach działalności przekazu TryPay S.A. prowadzi sieć punktów przyjmowania płatności prowadzonych przez swoich agentów, którym zapewnia kompleksowe rozwiązania organizacyjne, prawne i informatyczne dla agentów.

Strategia rozwoju Femion Technology S.A. na lata 2020 – 2022 zakłada rozwój działalności Grupy Kapitałowej w obszarze działalności finansowej w obszarach FinTech i PayTech, skupiając się nad rozwojem produktów związanych zarówno z zarządzaniem funduszami sekurytyzacyjnymi, jak i szeroko rozumianymi usługami płatniczymi, w szczególności usługami świadczonymi drogą elektroniczną oraz opierającymi się na wiedzy i doświadczeniu podmiotów Grupy Kapitałowej.

Od 2014 roku, Femion Technology S.A. obecna jest na rynku NewConnect, (jako FEMTECH).

Raporty bieżące
Zmiana uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego i zmiany statutu
Archiuwm
Raporty ESPI
Zmiana uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Nabycie autorskich praw majątkowych do Platformy do opłacania rachunków
Archiuwm
Raporty okresowe
Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za I kwartał 2022 roku
Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2021 rok
Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za III kwartał 2021 roku
Archiuwm
Ład korporacyjny
Ład korporacyjny
12.08.2021
Regulamin Rady Nadzorczej
12.08.2021
Regulamin Walnego Zgromadzenia
12.08.2021
Regulamin Zarządu
16.11.2021
Statut Spółki
Ostatnie 4 kwartały
Ostatnie 4 kwartały
Wyniki roczne
 

Q1 2022

Q4 2021

Q3 2021

Q2 2021

Przychody netto ze sprzedaży

639,9

419,2

571,1

579,6

Zysk ze sprzedaży

-1 182,90

-1 519,70

-1 228,40

-1 242,10

Zysk z działalności operacyjnej

-1 186,60

-1 333,70

-1 410,00

-1 243,00

Działalność finansowa

-17,2

0,5

0

-224,6

Zysk z działalności gospodarczej

-1 203,80

-1 333,20

-1 410,00

-1 467,60

Zysk brutto

-1 203,80

-1 333,20

-1 410,00

-1 467,60

Zysk netto mniejszości

0

0

0

0

Zysk netto

-986,7

-2 323,70

-1 177,00

-1 597,40

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020        2021     
Przychody netto ze sprzedaży 18 733,40 24 159,90 29 506,70 40 400,90 39 085,40 42 604,30 30 981,90 10 130,20 8 449,70
Zysk ze sprzedaży 7 176,80 7 496,80 10 309,70 14 784,20 13 475,80 12 388,30 7 987,60 -3 337,20 -1 982,40
Zysk z działalności operacyjnej 2 993,20 2 539,70 5 256,40 8 021,30 7 755,60 3 494,10 -3 429,11 -10 348,90 -1 910,00
Działalność finansowa -1 623,90 -1 881,40 -1 562,20 -1 781,70 -1 831,50 -2 556,20 -2 534,50 -1 886,60 -591
Zysk z działalności gospodarczej 1 336,30 658,3 3 694,20 6 239,50 6 181,60 937,9 -5 963,60 -12 235,50 -2 501,00
Zysk brutto 1 260,30 572 3 636,70 6 180,60 5 889,10 937,7 -5 965,90 -12 235,50 -2 501,00
Zysk netto mniejszości -142,3 1,4 1 0,6 0 0 0 0 0
Zysk netto 1 573,90 500,5 4 006,80 6 388,60 6 179,40 707,5 -6 409,90 -12 328,40 -3 149,20
Kontakt dla inwestorów
Kontakt dla inwestorów
Jarosław Olejarz

Prezes Zarządu