Inwestorzy

Do Grupy Kapitałowej Femion Technology S.A. należy kilka podmiotów, a to - TryPay S.A. (otwarta bankowość i przekazy pieniężne), TryPay Later Sp. z o.o. (odroczone płatności w e-commerce, powszechnie znane jako BNPL), jak też KREOS Sp. z o.o. (obsługa i zarządzanie wierzytelnościami) oraz NS FIZ KREOS w likwidacji.

Celem działalności TryPay S.A. jest prowadzenie działalności jako Krajowej Instytucji Płatniczej zgodnie z zezwoleniem nr IP25/2014 uzyskanym od Komisji Nadzoru Finansowego. Aktualnie spółka prowadzi działalność płatniczą w postaci realizacji przekazów pieniężnych jak i usługi dostępu do informacji o rachunku bankowym. W ramach działalności przekazu TryPay S.A. prowadzi sieć punktów przyjmowania płatności prowadzonych przez swoich agentów, którym zapewnia kompleksowe rozwiązania organizacyjne, prawne i informatyczne dla agentów.

Strategia rozwoju Femion Technology S.A. na lata 2020 – 2022 zakłada rozwój działalności Grupy Kapitałowej w obszarze działalności finansowej w obszarach FinTech i PayTech, skupiając się nad rozwojem produktów związanych zarówno z zarządzaniem funduszami sekurytyzacyjnymi, jak i szeroko rozumianymi usługami płatniczymi, w szczególności usługami świadczonymi drogą elektroniczną oraz opierającymi się na wiedzy i doświadczeniu podmiotów Grupy Kapitałowej.

Od 2014 roku, Femion Technology S.A. obecna jest na rynku NewConnect, (jako FEMTECH).

Raporty bieżące
Zarejestrowanie zmian statutu
Wyrok oddalający powództwo akcjonariusza dotyczącego stwierdzenia nieważności uchwał ZWZA
Informacja nt. zakresu stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
Archiuwm
Raporty ESPI
Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
Wyrok oddalający powództwo akcjonariusza dotyczące stwierdzenia nieważności uchwał ZWZA
Archiuwm
Raporty okresowe
Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za III kwartał 2021 roku
Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za II kwartał 2021 roku
Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za I kwartał 2021 roku
Archiuwm
Ład korporacyjny
Ład korporacyjny
12.08.2021
Regulamin Rady Nadzorczej
12.08.2021
Regulamin Walnego Zgromadzenia
12.08.2021
Regulamin Zarządu
16.11.2021
Statut Spółki
Ostatnie 4 kwartały
Ostatnie 4 kwartały
Wyniki roczne
  Q3 2021 Q2 2021 Q1 2021 Q4 2020
Przychody netto ze sprzedaży 571,10 579,60 6 879,80 1 681,10
Zysk ze sprzedaży -1 228,40 -1 242,10 2 007,80 -1 513,80
Zysk z działalności operacyjnej -1 410,00 -1 243,00 2 076,70 -2 715,00
Działalność finansowa 0,00 -224,60 -366,90 -409,10
Zysk z działalności gospodarczej -1 410,00 -1 467,60 1 709,80 -3 124,10
Zysk brutto -1 410,00 -1 467,60 1 709,80 -3 124,10
Zysk netto mniejszości 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk netto -1 177,00 -1 597,40 1 948,90 -3 056,10
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Przychody netto ze sprzedaży 18 733,40 24 159,90 29 506,70 40 400,90 39 085,40 42 604,30 30 981,90 10 130,20
Zysk ze sprzedaży 7 176,80 7 496,80 10 309,70 14 784,20 13 475,80 12 388,30 7 987,60 -3 337,20
Zysk z działalności operacyjnej 2 993,20 2 539,70 5 256,40 8 021,30 7 755,60 3 494,10 -3 429,11 -10 348,90
Działalność finansowa -1 623,90 -1 881,40 -1 562,20 -1 781,70 -1 831,50 -2 556,20 -2 534,50 -1 886,60
Zysk z działalności gospodarczej 1 336,30 658,30 3 694,20 6 239,50 6 181,60 937,90 -5 963,60 -12 235,50
Zysk brutto 1 260,30 572,00 3 636,70 6 180,60 5 889,10 937,70 -5 965,90 -12 235,50
Zysk netto mniejszości -142,30 1,40 1,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk netto 1 573,90 500,50 4 006,80 6 388,60 6 179,40 707,50 -6 409,9 -12 328,40
Kontakt dla inwestorów
Kontakt dla inwestorów
Jarosław Olejarz

Prezes Zarządu