Powrót Powrót
Wypłata odsetek z obligacji serii C, D, E, G oraz I.

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A (dalej: "Spółka") informuje, iż do 7 stycznia 2013 r. dokonał wypłaty odsetek za IV kwartał 2012 r. z tytułu wyemitowanych obligacji serii C, D, E, G oraz I.

Wartość wyemitowanych obligacji serii C wynosi 700.000 PLN, oprocentowanie jest stałe i wynosi 14% w skali roku, wypłacane co kwartał. Termin wykupu obligacji serii C przypada 29 marca 2013 r. Obligacje serii C zostały objęte przez inwestora instytucjonalnego, o przydziale obligacji serii C Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 12/2012.

Wartość wyemitowanych obligacji serii D wynosi 1.100.000 PLN, oprocentowanie jest stałe i wynosi 14% w skali roku, wypłacane co kwartał. Termin wykupu obligacji serii D przypada 22 czerwca 2013 r. Obligacje serii D zostały objęte przez inwestorów indywidualnych, będących jednocześnie Członkami Rady Nadzorczej SMS Kredyt Holding S.A., o przydziale obligacji serii D Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 32/2012.

Wartość wyemitowanych obligacji serii E wynosi 2.000.000 PLN, oprocentowanie jest stałe i wynosi 14% w skali roku, wypłacane co kwartał. Termin wykupu obligacji serii E przypada 27 lipca 2013 r. Obligacje serii E zostały objęte przez 23 inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych, o przydziale obligacji serii E Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 43/2012.

Wartość wyemitowanych obligacji serii G wynosi 1.927.000 PLN, oprocentowanie jest stałe i wynosi 14% w skali roku, wypłacane co kwartał. Termin wykupu obligacji serii G przypada 28 września 2014 r. Obligacje serii G zostały objęte przez 16 inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych, o przydziale obligacji serii G Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 54/2012.

Wartość wyemitowanej obligacji serii I wynosi 500.000 PLN, oprocentowanie jest stałe i wynosi 13% w skali roku, wypłacane co kwartał. Termin wykupu obligacji serii I przypada 19 października 2013 r. z możliwością wcześniejszego wykupu w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc. Obligacja serii I została objęta przez spółkę zależną, o przydziale obligacji Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 56/2012.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu