Powrót Powrót
Szacunkowe dane finansowe za 2012 r.

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Spółka") informuje, że szacowany skonsolidowany zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (dalej: "zysk") za 2012 rok wyniósł 1.900 tys. PLN, co stanowi wzrost o 158% w porównaniu do 2011 roku. Tym samym, w IV kwartale 2012 roku Spółka wypracowała około 312,5 tys. PLN, zysku tj. o 1,0% mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Głównymi czynnikami mającymi wpływ na wartość osiągniętego zysku w 2012 była rozbudowa kanałów dystrybucji oraz dywersyfikacja oferowanych produktów. Dzięki umowie podpisanej z ProCollect sp. z o.o., należącą do Grupy Ultimo, Grupa SMS Kredyt uruchomiła sprzedaż pożyczek w kwocie do 7 tys. PLN na okres do 36 miesięcy. Zarząd podkreśla, że stosowana przez Spółkę memoriałowa zasada rozliczania przychodów, wiąże się z ich rozbiciem na cały okres trwania pożyczki i powoduje zwiększenie zysków w późniejszych okresach kosztem zmniejszenia ich w okresach bieżących. W związku z powyższym, udzielone w 2012 roku pożyczki będą wpływać na przychody oraz zyski Grupy w nadchodzących okresach.

W 2012 wartość udzielonych pożyczek wyniosła. 29.151,3 tys. PLN, tj. o 121,6% więcej niż w 2011 roku (wzrost z poziomu 13.169,15 tys. PLN w 2011 roku).

Należy zaznaczyć, że Grupa SMS Kredyt w ramach zarządzania ryzykiem, stosuje rygorystyczne zasady odnośnie rozpoznawania kosztów ryzyka, które zdaniem Zarządu najlepiej odpowiadają obowiązującym przepisom. Na koniec każdego miesiąca tworzony jest odpis aktualizujący wartość udzielonych pożyczek do kwoty możliwej do odzyskania w wyniku windykacji bądź sprzedaży portfela wierzytelności. Odpis tworzony jest dla wszystkich pożyczek przeterminowanych o 30 dni w przypadku pożyczek jednoratalnych oraz 90 dni w przypadku pożyczek wieloratalnych. W opinii Zarządu, stosowana metoda pozwala odzwierciedlić w najlepszy możliwy sposób faktyczny obraz sytuacji finansowej Spółki.

Informacje mają charakter szacunkowy i mogą się różnić od wartości, które zostaną opublikowane w raporcie za IV kwartał 2012 roku, którego termin publikacji przypada 13 lutego 2013 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu