Skontaktuj się z nami

Femion Technology S.A We are not a bank, we are the BANKING ul. Świętego Mikołaja 8-11 50-125 Wrocław tel.: 71 778 92 00 fax: 71 778 92 05 email: kontakt@femion.pl NIP: 8943016705 REGON: 021458330

Spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000377784.


Kapitał zakładowy 7.418.350,00 zł wpłacony w całości.