Powrót Powrót
Udzielenie poręczenia przez Emitenta na zabezpieczenie zobowiązania Spółki zależnej

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 55/2013, Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Emitent") przekazuje informację o udzieleniu poręczenia za zobowiązanie spółki zależnej SMS Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt S.K.A. ("Spółka zależna") z tytułu umowy kredytu odnawialnego udzielonego przez Alior Bank S.A., o której podpisaniu Emitent informował raportem 9/2011. O podpisaniu aneksów do przedmiotowej umowy, Zarząd Emitenta informował raportami bieżącymi 22/2011, 33/2012, 47/2013 oraz 55/2013.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 2 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu