Powrót Powrót
Stanowisko Zarządu w sprawie opodatkowania depozytów spółek z siedzibą na Cyprze

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do wprowadzenia jednorazowego podatku od depozytów na Cyprze ("podatek") informuje, że podatek ten nie ma istotnego wpływu na działalność operacyjną spółki zależnej, tj. Eroniada Limited z siedzibą na Cyprze oraz pozostałych podmiotów z Grupy Kapitałowej SMS Kredyt. Zarząd Spółki informuje, że środki Grupy Kapitałowej zgromadzone na rachunkach w bankach mających siedzibę lub oddział w Republice Cypryjskiej stanowią równowartość 29,7 tys. PLN. Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. szacuje, że powyższe środki pieniężne zostaną pomniejszone o kwotę podatku nie większą niż równowartość 5 tys. PLN.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu