Powrót Powrót
Treść zatwierdzonych zmian w statucie Spółki zgodnie uchwałami ZWZA z 21 czerwca 2013 r.

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Spółka") informuje, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 21 czerwca 2013 r., dokonano zmiany statutu Spółki w ten sposób, że:

I. Zmianie ulega § 6, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z następującą treścią:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi siedem milionów pięćset tysięcy (7.500.000) złotych i dzieli się na:
a) dwieście tysięcy (200.000) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,
b) jedenaście milionów osiemset tysięcy (11.800.000) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,
c) trzy miliony (3.000.000) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,

II. Dodaje się § 6a zgodnie z następującą treścią:
1. W terminie do dnia 20.06.2016 (dwudziestego czerwca dwa tysiące szesnastego) roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 420.000 złotych, poprzez emisję nie więcej niż 840.000 (osiemset czterdzieści tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda (kapitał docelowy).
2. Zarząd może wykonać udzielone mu w ust. 1 upoważnienie do podwyższenia kapitału po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez Zgromadzenie Akcjonariuszy za rok obrotowy 2012, 2013, 2014 i 2015 oraz uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały, poprzez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, przy czym pierwsze podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić nie wcześniej niż w roku obrotowym 2014.
3. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne.
4. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 2, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.
5. Cena emisyjna akcji równa będzie wartości nominalnej akcji.
6. Wyłącza się w całości prawo poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w zakresie każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, dokonywane na podstawie niniejszej uchwały.

III. Dodaje się § 14a zgodnie z następującą treścią:
Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) lit. a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu