Raport 51/2017
Zawarcie aneksów do istotnych umów przez fundusz, którego uczestnikiem jest Emitent
Raport 50/2017
Zawarcie aneksu do istotnej umowy zawartej przez fundusz, którego uczestnikiem jest Emitent
Raport 49/2017
Postanowienie o zmianie wpisu zastawu do rejestru zastawów
Raport 48/2017
Zawarcie umowy o przekazanie zarządzania sekurytyzowanym portfelem wierzytelności funduszu KREOS
Raport 47/2017
Treść uchwał powziętych w trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SMS Kredyt Holding S.A.
Raport 46/2017
Zawarcie umowy o przejęcie zarządzania funduszem KREOS
Raport 45/2017
Podpisanie umowy kredytowej przez spółkę zależną
Raport 44/2017
Aktualizacja informacji nt. podmiotu zarządzającego funduszem KREOS
Raport 43/2017
Podpisanie umowy ramowej z Funduszem Inwestycyjnym zarządzanym przez EQUES Investment TFI S.A.
Raport 42/2017
Decyzja KNF dotycząca FinCrea TFI
Raport 41/2017
Postanowienie o zmianie wpisu zastawu do rejestru zastawów
Raport 40/2017
14.11.2017
Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za III kwartał 2017 roku
Raport 39/2017
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 grudnia 2017 roku
Raport 38/2017
Rezygnacja Członka Zarządu
Raport 37/2017
Zawarcie umowy na badanie sprawozdania finansowego
Raport 36/2017
Wypłata odsetek od obligacji serii AK
Raport 35/2017
Postanowienie o wpisie zastawu do rejestru zastawów
Raport 34/2017
Postanowienie o wpisie zastawu do rejestru zastawów
Raport 33/2017
Informacja nt. umów sprzedaży wierzytelności
Raport 32/2017
Wypłata odsetek od obligacji serii AN i AM
Raport 31/2017
Rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż wierzytelności spółki zależnej
Raport 30/2017
Powzięcie informacji o złożeniu pozwu o stwierdzenie nieważności uchwały podjętej na NWZ SMS Kredyt Holding S.A. dnia 26.06.2017
Raport 29/2017
Zmiany w składzie zarządu Spółki
Raport 28/2017
Podpisanie umowy kredytu rewolwingowego przez Emitenta
Raport 27/2017
11.08.2017
Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za II kwartał 2017 roku
Raport 26/2017
Przydział Certyfikatów Inwestycyjnych
Raport 25/2017
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
Raport 24/2017
Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu Sekurytyzacyjnego
Raport 23/2017
Wypłata odsetek od obligacji serii AK SMS KREDYT HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (PLSMSKH00019)
Raport 22/2017
Wypłata odsetek od obligacji serii AN i AM
Raport 21/2017
Treść uchwał powziętych w trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SMS Kredyt Holding S.A.
Raport 20/2017
Treść uchwał powziętych w trakcie obrad ZWZA SMS Kredyt Holding S.A.
Raport 19/2017
Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia
Raport 18/2017
Emisja i przydział w ramach Grupy Kapitałowej SMS Kredyt Holding obligacji serii AO
Raport 17/2017
Wykup obligacji własnych posiadanych przez spółkę zależną
Raport 16/2017
Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 czerwca 2017 roku w związku z żądaniem akcjonariusz
Raport 15/2017
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2017 roku
Raport 14/2017
Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia
Raport 13/2017
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 czerwca 2017 roku
Raport 12/2017
15.05.2017
Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za I kwartał 2017 roku
Raport 11/2017
Wypłata odsetek od obligacji serii AK
Raport 10/2017
Uzgodnienie i podpisanie planu połączenia Emitenta ze spółką zależną
Raport 9/2017
Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych
Raport 8/2017
21.03.2017
Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2016 rok.
Raport 7/2017
Zmiana Statutu SMS Kredyt Holding S.A. dokonana przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
Raport 6/2017
Treść uchwał powziętych w trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SMS Kredyt Holding S.A.
Raport 5/2017
Podjęcie decyzji o połączeniu Emitenta ze spółką zależną
Raport 4/2017
Wypłata odsetek od obligacji serii AK
Raport 3/2017
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 lutego 2017 roku
Raport 2/2017
Terminy przekazywania raportów okresowych przez Emitenta w 2017 roku
Raport 1/2017
Wypłata odsetek od obligacji serii AN i AM