Raport 55/2020
Częściowy przedterminowy wykup i wyrejestrowanie Obligacji AP
Raport 54/2020
Żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych funduszu, którego Emitent jest uczestnikiem
Raport 53/2020
Żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych funduszu, którego Emitent jest uczestnikiem
Raport 52/2020
Wystąpienie przez spółkę zależną z wnioskiem do KNF wydanie zezwolenia na świadczenie usługi inicjowania transakcji płatniczych
Raport 51/2020
Sprostowanie uchwały w sprawie zamiaru wcześniejszego częściowego przedterminowego wykupu Obligacji AP
Raport 50/2020
Zamiar wcześniejszego częściowego przedterminowego wykupu Obligacji AP na żądanie Spółki i zawiadomienie Obligatariuszy
Raport 49/2020
Brak przypadku naruszenia Warunków Emisji Obligacji serii AP i AS
Raport 48/2020
16.07.2020
Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za III kwartał 2020 roku
Raport 47/2020
Przypadek naruszenia Warunków Emisji Obligacji serii AP i AS.
Raport 46/2020
Informacja nt. wstępnego wyniku netto Grupy Kapitałowej Emitenta za trzeci kwartał 2020 roku
Raport 45/2020
Odpowiedź na pytanie w trybie art. 429 § 1 KSH
Raport 44/2020
Częściowy przedterminowy wykup i wyrejestrowanie Obligacji AP
Raport 43/2020
Zamiar wcześniejszego częściowego przedterminowego wykupu Obligacji AP na żądanie Spółki i zawiadomienie Obligatariuszy
Raport 42/2020
Wykup i umorzenie certyfikatów inwestycyjnych funduszu, którego Emitent jest członkiem SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna
Raport 41/2020
Postanowienie o zmiana wpisu w rejestrze zastawów SMS KREDYT HOLDING S.A.
Raport 40/2020
Żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych funduszu, którego Emitent jest członkiem SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna
Raport 39/2020
Ziszczenie się warunku zawieszającego do wejścia w życie zmiany WEO dla serii AP i AS
Raport 38/2020
Wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej Spółki
Raport 37/2020
Zmiana WEO obligacji serii AP i AS
Raport 36/2020
Podpisanie przez Emitenta aneksu do umowy kredytu rewolwingowego
Raport 35/2020
14.08.2020
Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2020 roku SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna
Raport 34/2020
Treść uchwał powziętych w trakcie obrad ZWZ SMS Kredyt Holding S.A. SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna
Raport 33/2020
Zmiana terminu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SMS Kredyt Holding S.A.
Raport 32/2020
Wykup i umorzenie certyfikatów inwestycyjnych funduszu, którego Emitent jest członkiem SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna
Raport 31/2020
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SMS Kredyt Holding S.A.
Raport 30/2020
Postanownienie o zmiana wpisu w rejestrze zastawów SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna
Raport 29/2020
Żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych funduszu, którego Emitent jest członkiem SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna
Raport 28/2020
Żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych funduszu, którego Emitent jest członkiem SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna
Raport 27/2020
Zmiana WEO obligacji serii AO SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna
Raport 26/2020
Przyjęcie Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej SMS Kredyt Holding S.A. na lata 2020-2022
Raport 25/2020
Zmiany w Zarządzie Emitenta SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna
Raport 24/2020
Częściowy przedterminowy wykup i wyrejestrowanie Obligacji AS i AP SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna
Raport 23/2020
15.05.2020
Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za I kwartał 2020 roku SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna
Raport 22/2020
Informacja nt. wstępnego wyniku netto Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwszy kwartał 2020 roku
Raport 21/2020
Uzyskanie przez spółkę zależną zgody KNF na świadczenie usługi AIS
Raport 20/2020
Zamiar wcześniejszego częściowego przedterminowego wykupu Obligacji AP na żądanie Spółki
Raport 19/2020
Zamiar wcześniejszego częściowego przedterminowego wykupu Obligacji AS na żądanie Spółki
Raport 18/2020
Wykup i umorzenie certyfikatów inwestycyjnych funduszu, którego Emitent jest członkiem
Raport 17/2020
Informacja nt. czasowego wstrzymania działalności pożyczkowej przez spółkę zależną Emitenta
Raport 16/2020
Zmiany w Zarządzie Emitenta SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna
Raport 15/2020
Żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych funduszu, którego Emitent jest członkiem
Raport 14/2020
Informacja dot. możliwego wpływu ogłoszenia epidemii Covid-19 na sytuację Emitenta
Raport 13/2020
20.03.2020
Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2019 rok
Raport 12/2020
Informacja nt. zakresu stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna
Raport 11/2020
Wyrok w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały nr 4 NWZ z dnia 26.06.2017 r.
Raport 10/2020
Informacja nt. wstępnego wyniku netto Grupy Kapitałowej Emitenta oraz Emitenta za rok 2019
Raport 9/2020
Rezygnacja prokurenta
Raport 8/2020
Częściowy wykup i wyrejestrowanie obligacji serii AS i AP
Raport 7/2020
Postanowienie o zmianie wpisu w rejestrze zastawów
Raport 6/2020
Powołanie Prezesa Zarządu Spółki
Raport 5/2020
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Raport 4/2020
Zamiar wcześniejszego częściowego przedterminowego wykupu Obligacji AP na żądanie Spółki
Raport 3/2020
Zamiar wcześniejszego częściowego przedterminowego wykupu Obligacji AS na żądanie Spółki
Raport 2/2020
Terminy przekazywania raportów okresowych przez Emitenta w 2020 roku
Raport 1/2020
Wykup i umorzenie certyfikatów inwestycyjnych funduszu, którego Emitent jest członkiem SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna