Raport 11/2013
Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - nabycie akcji przez osobę zarządzającą.
Raport 10/2013
Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - nabycie akcji przez osobę zarządzającą
Raport 9/2013
Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - zbycie akcji przez podmiot powiązany z osobą nadzor
Raport 8/2013
Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmiana udziału o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów
Raport 7/2013
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 21 czerwca 2013 r.
Raport 5/2013
Zmiana miejsca odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Raport 4/2013
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 21 czerwca 2013 roku.
Raport 3/2013
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmiana udziału o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów
Raport 2/2013
Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o transakcjach na akcjach SMS Kredyt Holding S.A., kt
Raport 1/2013
Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o transakcjach na akcjach SMS Kredyt Holding S.A.