Powrót Powrót
Emisja obligacji serii Z

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Spółka") informuje, że 4 grudnia 2013 r. na podstawie zgody wyrażonej przez Radę Nadzorczą Spółki, podjął Uchwałę Zarządu nr 1 z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie emisji obligacji serii Z ("Uchwała"). Zgodnie z treścią Uchwały, Spółka wyemitowała nie więcej niż 2.200 rocznych, niezabezpieczonych, obligacji zwykłych na okaziciela o stałym oprocentowaniu, o wartości nominalnej 1.000 PLN każda. Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji wynosi nie więcej niż 2.200.000 PLN.

Wartość emisji przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 16 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Bałandziuk - Członek Zarządu
  • Michał Stanioch - Członek Zarządu