Powrót Powrót
Sporządzenie tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Spółki") informuje, że 21 czerwca 2013 r. Rada Nadzorcza działając na podstawie Uchwały nr 25 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S.A. z 21 czerwca 2013 r., sporządziła tekst jednolity Statutu uwzględniający treść zatwierdzonych zmian zgodnie uchwałami ZWZA z 21 czerwca 2013 r. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje tekst jednolity statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) lit. b Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu