Powrót Powrót
Treść proponowanych zmian w statucie Spółki zgodnie projektami uchwał na ZWZA planowanego na dzień 21 czerwca 2013 r.

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Spółka"), niniejszym informuje, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwoływanym na 21 czerwca 2013 r., poddane zostaną pod głosowanie uchwały w zakresie zmiany statutu Spółki, które związane są z wprowadzeniem w Spółce programu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej, a także umożliwią podejmowanie przez Zarząd decyzji w zakresie wypłaty zaliczki na poczet dywidendy.

Zaproponowana zmiana statutu nastąpić ma poprzez:
I. Dodanie § 6a w następującej treści:
1. W terminie do dnia 30.06.2016 (trzydziestego czerwca dwa tysiące szesnastego) roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 420.000, poprzez emisję nie więcej niż 840.000 (osiemset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda (kapitał docelowy).
2. Zarząd może wykonać udzielone mu w ust. 1 upoważnienie do podwyższenia kapitału po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez Zgromadzenie Akcjonariuszy za rok obrotowy 2012, 2013 i 2014 oraz uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały, poprzez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, przy czym pierwsze podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić nie wcześniej niż w roku obrotowym 2014.
3. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne.
4. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 2, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.
5. Cena emisyjna akcji równa będzie wartości nominalnej akcji.
6. Wyłącza się w całości prawo poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w zakresie każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, dokonywane na podstawie niniejszej uchwały.

II. Dodanie § 14a w następującej treści:
Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) lit. a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu