Powrót Powrót
Szacunki wyników finansowych za I kwartał 2013 roku

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. (dalej "Spółka") informuje o sporządzeniu wstępnych szacunków wyników Grupy SMS Kredyt Holding (dalej "Grupa") za I kwartał 2013 roku.

Wybrane, szacunkowe wyniki finansowe Grupy za I kw. 2013 roku przedstawiają się następująco:
- wartość udzielonych pożyczek: 8.919 tys. PLN (wzrost r/r o 99,82%)
- przychody netto ze sprzedaży: 4.222 tys. PLN (wzrost r/r o 96,62%)
- EBIT: 784 tys. PLN (wzrost r/r o 64,41%)
- zysk netto: 447 tys. PLN (wzrost r/r o 213,47%)
- zysk netto przypadający akcjonariuszom większościowym: 514 tys. zł (wzrost r/r o 259,9%)

Wyniki I kwartału 2013 roku są zgodne z założeniami Spółki na rok 2013.
W kolejnych kwartałach Spółka planuje utrzymać dynamikę wzrostu sprzedaży oraz zwiększyć zysk netto.

Szczegółowe omówienie osiągniętych wyników finansowych, zamieszczone zostanie w raporcie za I kwartał roku 2013, którego termin publikacji przypada na 8 maja 2013 roku. Podane wyniki są wynikami szacunkowymi, które mogą się różnić od wartości publikowanych w raporcie za I kwartał 2013 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu