Raport 45/2018
Wypłata odsetek od obligacji serii AM, AN, AO i AP
Raport 44/2018
Informacja nt. rezygnacji z kontynuowania projektu uzyskania licencji bankowej na Litwie
Raport 43/2018
Emisja i przydział w ramach Grupy Kapitałowej SMS Kredyt Holding obligacji serii AR
Raport 42/2018
Postanowienie o zmianie wpisu zastawu do rejestru zastawów
Raport 41/2018
Informacja nt. prognozy skonsolidowanego wyniku netto za 2018 rok
Raport 40/2018
14.11.2018
Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za III kwartał 2018 roku
Raport 39/2018
Wykup i umorzenie certyfikatów inwestycyjnych funduszu, którego Emitent jest członkiem
Raport 38/2018
Wypłata odsetek od obligacji serii AM, AN, AO i AP
Raport 37/2018
Żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych funduszu, którego Emitent jest członkiem
Raport 36/2018
14.08.2018
Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za II kwartał 2018 roku
Raport 35/2018
Wykup i umorzenie certyfikatów inwestycyjnych funduszu, którego Emitent jest członkiem.
Raport 34/2018
Wypłata odsetek od obligacji serii AM, AN, AO i AP
Raport 33/2018
Zmiany w składzie zarządu Spółki
Raport 32/2018
Postanowienie o wpisie zastawu rejestrowego
Raport 31/2018
Żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych funduszu, którego Emitent jest członkiem
Raport 30/2018
Postanowienie o wpisie zastawów do rejestru zastawów
Raport 29/2018
Uzupełnienie informacji w zakresie uchwały powziętej w trakcie obrad ZWZA SMS Kredyt Holding S.A.
Raport 28/2018
Treść uchwał powziętych w trakcie obrad ZWZA SMS Kredyt Holding S.A.
Raport 27/2018
Przydział certyfikatów inwestycyjnych
Raport 26/2018
Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu Sekurytyzacyjnego
Raport 25/2018
Podpisanie przez Emitenta aneksu do umowy kredytu rewolwingowego oraz aneksów do umów zabezpieczenia tego kredytu
Raport 24/2018
Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 8 czerwca 2018 roku w związku z żądaniem akcjonariusza
Raport 23/2018
15.05.2018
Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za I kwartał 2018 roku
Raport 22/2018
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 czerwca 2018 roku
Raport 21/2018
Wykup obligacji serii AK
Raport 20/2018
Rezygnacja prokurenta
Raport 19/2018
Zawarcie istotnych umów przez fundusz, którego uczestnikiem jest Emitent
Raport 18/2018
Postanowienie o zmianie wpisu zastawu do rejestru zastawów
Raport 17/2018
Postanowienie o zmianie wpisu zastawu do rejestru zastawów
Raport 16/2018
Postanowienie o wpisie zastawów do rejestru zastawów
Raport 15/2018
Zawarcie aneksów do istotnych umów przez fundusz, którego uczestnikiem jest Emitent
Raport 14/2018
Zawarcie istotnej umowy pomiędzy KREOS NS FIZ a spółką zależną Emitenta SMS Kredyt Sp. z o.o.
Raport 13/2018
Wypłata odsetek od obligacji serii AM, AN, AO i AP
Raport 12/2018
21.03.2018
Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2017 rok
Raport 11/2018
Podpisanie aneksu do umowy kredytowej, której stroną jest spółka zależna oraz spłata kredytu
Raport 10/2018
Przydział certyfikatów inwestycyjnych
Raport 9/2018
Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu Sekurytyzacyjnego
Raport 8/2018
Przydział obligacji serii AP
Raport 7/2018
Podpisanie aneksu do umowy kredytowej, której stroną jest spółka zależna
Raport 6/2018
Wypłata odsetek od obligacji serii AK
Raport 5/2018
Podpisanie aneksu do umowy kredytowej, której stroną jest spółka zależna
Raport 4/2018
Emisja obligacji serii AP
Raport 3/2018
Terminy przekazywania raportów okresowych przez Emitenta w 2018 roku
Raport 2/2018
Informacja nt. rozpoczęcia realizacji projektu uzyskania licencji bankowej na rynku zagranicznym
Raport 1/2018
Wypłata odsetek od obligacji serii AM, AN i AO