Raport 47/2019
Wyznaczenie Dodatkowego Dnia Wykupu przez ZI oraz złożenie przez Emitenta żądania wykupu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu
Raport 46/2019
Częściowa spłata kredytu rewolwingowego przez Emitenta
Raport 45/2019
Wykup i umorzenie certyfikatów inwestycyjnych funduszu, którego Emitent jest członkiem SMS KREDYT HOLDING S.A.
Raport 44/2019
Zawarcie istotnej umowy przez fundusz, którego uczestnikiem jest Emitent
Raport 43/2019
Wyznaczenie Dodatkowego Dnia Wykupu przez ZI oraz złożenie przez Emitenta żądania wykupu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu
Raport 42/2019
Zawarcie umowy o przekazanie zarządzania sekurytyzowanym portfelem wierzytelności funduszu KREOS
Raport 41/2019
przejęcie zarządzania funduszem KREOS oraz podpisanie umowy o współpracę z IPOPEMA TFI
Raport 40/2019
Informacja nt. wstępnego wyniku netto Grupy Kapitałowej Emitenta za trzeci kwartał 2019 roku
Raport 39/2019
Postanowienie o wpisie zastawu do rejestru zastawów
Raport 38/2019
Aktualizacja informacji nt. współpracy z bankiem Santander Bank Polska S.A.
Raport 37/2019
Podpisanie przez spółkę zależną umowy o świadczenie usług pomocniczych z depozytariuszem Funduszu
Raport 36/2019
większenie wysokości limitu kredytowego z jakiego może korzystać spółka zależna
Raport 35/2019
Aktualizacja informacji nt. podmiotu zarządzającego funduszem KREOS
Raport 34/2019
Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
Raport 33/2019
Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
Raport 32/2019
Wykup i wyrejestrowanie obligacji serii AN
Raport 31/2019
Podpisanie umowy kredytowej przez spółkę zależną
Raport 30/2019
Podpisanie umowy ramowej z Funduszem Inwestycyjnym zarządzanym przez EQUES Investment TFI S.A.
Raport 29/2019
Decyzja KNF dotycząca Saturn TFI
Raport 28/2019
Informacja nt. wstępnego wyniku netto Grupy Kapitałowej Emitenta za drugi kwartał 2019 roku
Raport 27/2019
Zawarcie istotnych umów przez fundusz, którego uczestnikiem jest Emitent SMS KREDYT HOLDING S.A.
Raport 26/2019
Zawarcie istotnej umowy pomiędzy KREOS NS FIZ a spółką zależną Emitenta SMS Kredyt Sp. z o.o.
Raport 25/2019
Postanowienie o zmianie wpisu w rejestrze zastawów
Raport 24/2019
Wykup i umorzenie certyfikatów inwestycyjnych funduszu, którego Emitent jest członkiem
Raport 23/2019
Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
Raport 22/2019
Umorzenie Obligacji Rolowanych
Raport 21/2019
Przydział obligacji serii AS
Raport 20/2019
Żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych funduszu, którego Emitent jest członkiem SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna (PLSMSKH00
Raport 19/2019
Informacja o Rolowaniu obligacji serii AM i AN przez Obligatariuszy tych serii SMS KREDYT HOLDING S.A. (PLSMSKH00019)
Raport 18/2019
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ w dniu 17 czerwca 2019 r.
Raport 16/2019
Rozliczenie umów ramowych przez Fundusz, którego uczestnikiem jest Emitent
Raport 15/2019
Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii AS
Raport 14/2019
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 czerwca 2019 roku
Raport 13/2019
Podjęcie decyzji o zamiarze emisji obligacji przez SMS Kredyt Holding S. A.
Raport 12/2019
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 7 maja 2019 r.
Raport 11/2019
Zawarcie aneksów do istotnych umów przez fundusz, którego uczestnikiem jest Emitent
Raport 10/2019
Zawarcie aneksu do istotnej umowy zawartej przez fundusz, którego uczestnikiem jest Emitent
Raport 8/2019
Informacja nt. wstępnego wyniku netto Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwszy kwartał 2019 roku
Raport 7/2019
Zawarcie istotnej umowy przez fundusz, którego uczestnikiem jest Emitent
Raport 6/2019
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7 maja 2019 roku
Raport 5/2019
Postanowienie o zmianie wpisu zastawu do rejestru zastawów
Raport 4/2019
Aktualizacja prognozy skonsolidowanego wyniku netto za 2018 rok
Raport 3/2019
Informacja o możliwości rolowania obligacji serii AM i AN przez Obligatariuszy tych obligacji
Raport 2/2019
Postanowienie o zmianie wpisu zastawu do rejestru zastawów
Raport 1/2019
Zawarcie aneksu do istotnej umowy zawartej przez fundusz, którego uczestnikiem jest Emitent