Powrót Powrót
Zawarcie istotnej umowy przez fundusz, którego uczestnikiem jest Emitent

Data sporządzenia: 2019-04-12

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent"), informuje, że w dniu 12 kwietnia 2019 roku KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie ("Fundusz"), którego jedynym uczestnikiem jest Emitent, zawarł Umowę Ramową o Współpracy w Zakresie Sekurytyzacji _"Umowa ramowa"_ z EQUES POŻYCZEK DYWIDENDOWY Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (EQUES POŻYCZEK DYWIDENDOWY).

Przedmiotem Umowy ramowej jest stała współpraca pomiędzy jej stronami, w zakresie przenoszenia przez Fundusz za wynagrodzeniem na rzecz EQUES POŻYCZEK DYWIDENDOWY wierzytelności. Umowa została zawarta na czas określony do dnia 30 czerwca 2019 roku.

Emitent przypomina, iż EQUES POŻYCZEK DYWIDENDOWY jest kolejnym funduszem zarządzanym przez Eques Investment TFI SA (EI TFI), z którym współpracuje Fundusz. Mając powyższe na uwadze Emitent uznaje Umowę ramową za istotną z uwagi na jej potencjalnie, istotny wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej SMS Kredyt Holding S.A. oraz zakres współpracy z funduszami zarządzanymi przez EI TFI.