Powrót Powrót
Postanowienie o wpisie zastawu do rejestru zastawów

Data sporządzenia; 2019-10-16

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 21/2019 dotyczącego przydziału obligacji serii AS, Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 16 października 2019 roku powziął informację o dokonaniu w dniu 8 października 2019 roku przez właściwy sąd rejonowy wpisu do rejestru zastawów zastawu o najwyższym pierwszeństwie na należących do Emitenta certyfikatach inwestycyjnych KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (KREOS NS FIZ). Sąd postanowił o wpisie do rejestru zastawów zastawu na 90.184 sztukach certyfikatów inwestycyjnych serii: B o numerach od 1 do 39 592 oraz od 66 301 do 116 892.
Certyfikaty te stanowią zabezpieczenie obligacji serii AS do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 120% łącznej wartości nominalnej obligacji serii AS.