Powrót Powrót
Wyznaczenie Dodatkowego Dnia Wykupu przez ZI oraz złożenie przez Emitenta żądania wykupu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu

Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. "Emitent", informuje, iż w dniu 27 grudnia 2019 roku odbyło się Zgromadzenie Inwestorów KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, którego Emitent jest jedynym uczestnikiem, na którym zgodnie z uprawnieniem statutowym Funduszu wyznaczony został Dodatkowy Dzień Wykupu, którym będzie dzień 31 grudnia 2019 roku. Tym samym, zgodnie ze Statutem Funduszu dzień ten będzie jednocześnie Dniem Wyceny. 


W związku z powyższym, Zarząd Emitenta informuje, że również w dniu dzisiejszym przesłał do IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych będącym podmiotem zarządzającym Funduszem żądanie wykupu łącznie 10 187 sztuk certyfikatów inwestycyjnych Funduszu serii B Łączna wartość certyfikatów, których będzie dotyczył wykup wynosi w przybliżeniu ok. 1,6 mln zł.


Zgodnie ze Statutem Funduszu wykup nastąpi w Dodatkowym Dniu Wykupu, czyli w dniu 31 grudnia 2019 roku. Cena wykupu Certyfikatu Inwestycyjnego jest równa WAN Wartości Aktywów Netto przypadającej na Certyfikat Inwestycyjny według wyceny aktywów z Dnia Wykupu. Wobec powyższego dopiero po Dniu Wyceny będzie znana ostateczna wartość certyfikatów podlegających wykupowi. Z chwilą wykupu certyfikaty inwestycyjne podlegają umorzeniu z mocy prawa.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Radca Prawny- Joanna Januszewska-Noga