Powrót Powrót
Informacja nt. wstępnego wyniku netto Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwszy kwartał 2019 roku

Data sporządzenia: 2019-04-17

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w związku z zakończeniem w dniu 17 kwietnia 2019 r. procesu agregacji danych finansowych realizowanego na potrzeby sporządzenia sprawozdań finansowych za I kwartał 2019 roku Emitent w tym samym dniu podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości informacji nt. wstępnego skonsolidowanego wyniku netto za ww. okres.

Mając powyższe na uwadze Zarząd Spółki informuje, iż skonsolidowana strata netto za pierwszy kwartał 2019 roku wyniesie ok. 2,0 mln zł w porównaniu do ok. 0,66 mln zł zysku netto za analogiczny okres 2018 roku.

Emitent wyjaśnia, iż na wskazane powyżej znaczne obniżenie wyniku netto w okresie pierwszego kwartału 2019 roku, wpływ miał w szczególności spadek przychodów w tym kwartale, który jest związany ze zmniejszeniem przychodów ze sprzedaży wierzytelności z funduszu, którego uczestnikiem jest Emitent, tj. z KREOS NS FIZ do funduszy, z którymi KREOS NS FIZ ma zawarte ramowe umowy sprzedaży wierzytelności, o których Emitent informował raportem nr 14/2018. O oczekiwanym spadku przychodów z ww. umów Emitent informował w raportach nr 27/2018 oraz 4/2019, jak również w raporcie okresowym opublikowanym w dniu 21.03.2019 r.

Informacja nt. ostatecznych danych finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta zostanie przekazana do wiadomości publicznej w ramach skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku, którego publikacja została zaplanowana na dzień 15 maja 2019 roku.