Powrót Powrót
Decyzja KNF dotycząca Saturn TFI

Data sporządzenia: 2019-08-20

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje o decyzji Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), która na posiedzeniu w dniu 20 sierpnia 2019 r. nałożyła na SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych z siedzibą w Warszawie (SATURN TFI) karę finansową w wysokości 5 mln zł i cofnęła mu zezwolenie na wykonywanie działalności. Spółka informuje, że SATURN TFI zarządzało dotychczas funduszem KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Fundusz KREOS), którego 100% certyfikatów inwestycyjnych znajduje się w posiadaniu Emitenta. Emitent informuje, iż spółka zależna Emitenta SMS Kredyt Sp. z.o.o do momentu wydania przez KNF ww. decyzji, działając na podstawie umowy zawartej z SATURN TFI zarządzała sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu KREOS. Po cofnięciu zezwolenia dla SATURN TFI, umowy zawarte przez SATURN TFI na podstawie art. 46 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Ustawa o funduszach), w zakresie przekazania zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu KREOS nie mogą być wykonywane ani kontynuowane.
Zgodnie z komunikatem KNF, ww. decyzji w zakresie dotyczącym cofnięcia zezwolenia nadano rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że od dnia jej wydania fundusze inwestycyjne zarządzane dotychczas przez SATURN TFI reprezentowane są przez depozytariuszy tych funduszy (w przypadku ww. funduszu KREOS będzie to mBank S.A.). Zgodnie z przepisami Ustawy o funduszach, okres przez który depozytariusz reprezentuje dany fundusz może trwać maksymalnie trzy miesiące od wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia, a po upływie tego okresu, jeżeli zarządzanie poszczególnymi funduszami nie zostanie przejęte przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, ulegną one rozwiązaniu. Dodatkowo w tym czasie fundusz nie zbywa i nie odkupuje jednostek uczestnictwa ani nie emituje oraz nie wykupuje certyfikatów inwestycyjnych.