Powrót Powrót
Informacja nt. wstępnego wyniku netto Grupy Kapitałowej Emitenta za trzeci kwartał 2019 roku

Data sporządzenia: 2019-11-04

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu _"Spółka", "Emitent"_ informuje, iż w związku z zakończeniem w dniu 4 listopada 2019 r. procesu agregacji danych finansowych realizowanego na potrzeby sporządzenia sprawozdań finansowych za III kwartał 2019 roku Emitent w tym samym dniu podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości informacji nt. wstępnego skonsolidowanego wyniku netto za ww. okres.

Mając powyższe na uwadze Zarząd Spółki informuje, iż skonsolidowana strata netto za trzeci kwartał 2019 roku wyniesie ok. -767,6 tys. PLN tys. zł w porównaniu do ok. 93,4 tys. PLN zysku netto za drugi kwartał 2019 roku.
Emitent wyjaśnia, iż na wskazany powyżej poziom wyniku netto, wpływ miały dwa główne czynniki. Jednym z nich był spadek przychodów ze sprzedaży wierzytelności na rzecz funduszy zarządzanych przez EQUES Investment TFI S.A., z którymi zostały zawarte umowy ramowe, na podstawie których zbywane były zarówno wierzytelności funduszu KREOS, jak i te należące do spółki zależnej od Emitenta, tj. SMS Kredyt sp. z o.o. O umowach tych Emitent informował raportami ESPI 27/2019 i 30/2019. Dodatkowo w trzecim kwartale zaszła konieczność zawiązania większych rezerw, która była związana z brakiem możliwości windykacji pożyczek wchodzących w skład portfela funduszu KREOS NS FIZ. Brak możliwości windykacji pożyczek wchodzących w skład portfela funduszu KREOS NS FIZ był konsekwencją decyzji Komisji Nadzoru Finansowego, o której Emitent informował raportem ESPI nr 29/2019. Decyzja ta dotyczyła bezpośrednio Saturn TFI, jednak zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, cofnięcie TFI zezwolenia na zarządzanie funduszem oznacza brak możliwości kontunuowania i wykonywania zawartej przez Saturn TFI ze spółką zależną od Emitenta, tj. SMS Kredyt sp. z o.o. umowy o zarządzanie portfelem inwestycyjnym funduszu KREOS.

Informacja nt. ostatecznych danych finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta zostanie przekazana do wiadomości publicznej w ramach skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku, którego publikacja została zaplanowana na dzień 14 listopada 2019 roku.