Powrót Powrót
Wykup i wyrejestrowanie obligacji serii AN

data sporządzenia: 2019-08-30

W nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 13/2016 i 14/2016, w których Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Emitent", "Spółka") informował o emisji i przydziale obligacji serii AN, Zarząd Emitenta informuje o całkowitej spłacie obligacji tej serii, do której doszło, zgodnie z warunkami emisji tych obligacji w dniu dzisiejszym, tj. 30 sierpnia 2019 roku. Jednocześnie w tym samym dniu doszło do całkowitego wyrejestrowania obligacji serii AN z ewidencji prowadzonej przez Dom Maklerski BOŚ S.A.

Emitent przypomina, że łączna wartość nominalna wyemitowanych Obligacji Serii AN wynosiła 11.400.000 PLN (słownie: jedenaście milionów czterysta tysięcy złotych). Po dokonaniu tzw. rolowania części tych obligacji, o którym to rolowaniu Emitent informował raportami bieżącymi nr ESPI 19/2019 oraz ESPI 22/2019 wartość nominalna pozostałych do spłaty obligacji wynosiła 3.900.000 PLN (słownie: trzy miliony dziewięćset tysięcy złotych).

 

Podstawa prawna: art. 17 MAR – informacje poufne

 

Osoba reprezentująca spółkę: Joanna Januszewska-Noga – radca prawny