Raport 30/2018
Informacja nt. rezygnacji z kontynuowania projektu uzyskania licencji bankowej na Litwie
Raport 29/2018
Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
Raport 28/2018
Postanowienie o zmianie wpisu zastawu do rejestru zastawów
Raport 27/2018
Informacja nt. prognozy skonsolidowanego wyniku netto za 2018 rok
Raport 26/2018
Wykup i umorzenie certyfikatów inwestycyjnych funduszu, którego Emitent jest członkiem
Raport 25/2018
Żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych funduszu, którego Emitent jest członkiem
Raport 24/2018
Rozliczenie umów ramowych przez Fundusz, którego uczestnikiem jest Emitent
Raport 23/2018
Wykup i umorzenie certyfikatów inwestycyjnych funduszu, którego Emitent jest członkiem
Raport 22/2018
Postanowienie o wpisie zastawu rejestrowego
Raport 21/2018
Żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych funduszu którego Emitent jest członkiem
Raport 20/2018
Postanowienie o wpisie zastawów do rejestru zastawów
Raport 19/2018
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 8 czerwca 2018 r.
Raport 17/2018
Podpisanie przez Emitenta aneksu do umowy kredytu rewolwingowego oraz aneksów do umów zabezpieczenia tego kredytu
Raport 16/2018
Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 8 czerwca 2018 roku w związku z żądaniem akcjonariusza
Raport 15/2018
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 czerwca 2018 roku
Raport 14/2018
Zawarcie istotnych umów przez fundusz, którego uczestnikiem jest Emitent
Raport 13/2018
Postanowienie o zmianie wpisu zastawu do rejestru zastawów
Raport 12/2018
Postanowienie o zmianie wpisu zastawu do rejestru zastawów
Raport 11/2018
Postanowienie o wpisie zastawów do rejestru zastawów
Raport 10/2018
Zawarcie aneksów do istotnych umów przez fundusz, którego uczestnikiem jest Emitent
Raport 9/2018
Zawarcie istotnej umowy pomiędzy KREOS NS FIZ a spółką zależną Emitenta SMS Kredyt Sp. z o.o.
Raport 8/2018
Podpisanie aneksu do umowy kredytowej, której stroną jest spółka zależna oraz spłata kredytu
Raport 7/2018
Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
Raport 6/2018
Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
Raport 5/2018
Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
Raport 4/2018
Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
Raport 3/2018
Podpisanie aneksu do umowy kredytowej, której stroną jest spółka zależna
Raport 2/2018
Podpisanie aneksu do umowy kredytowej, której stroną jest spółka zależna
Raport 1/2018
Informacja nt. rozpoczęcia realizacji projektu uzyskania licencji bankowej na rynku zagranicznym