Powrót Powrót
Zawarcie istotnej umowy przez fundusz, którego uczestnikiem jest Emitent

Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu "Spółka", "Emitent", informuje, że w dniu 27 listopada 2019 roku KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie "Fundusz", którego jedynym uczestnikiem jest Emitent, zawarł Umowę Ramową o Współpracy w Zakresie Sekurytyzacji "Umowa ramowa" z EQUES MICHAEL STRÖM CREDITUM 2 Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Niestandaryzowanym Funduszem Sekurytyzacyjnym EQUES MICHAEL STRÖM.

Przedmiotem Umowy ramowej jest stała współpraca pomiędzy jej stronami, w zakresie przenoszenia przez Fundusz za wynagrodzeniem na rzecz EQUES MICHAEL STRÖM wierzytelności.

Umowa ramowa została zawarta na czas określony do dnia 31 października 2020 roku.

Emitent przypomina, iż EQUES MICHAEL STRÖM jest kolejnym funduszem zarządzanym przez Eques Investment TFI SA EI TFI, z którym współpracuje Fundusz. Mając powyższe na uwadze Emitent uznaje Umowę ramową za istotną z uwagi na jej potencjalnie, istotny wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej SMS Kredyt Holding S.A. oraz zakres współpracy z funduszami zarządzanymi przez EI TFI.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Joanna Januszewska-Noga - Radca Prawny