Powrót Powrót
Zawarcie istotnych umów przez fundusz, którego uczestnikiem jest Emitent SMS KREDYT HOLDING S.A.

Data sporządzenia: 2019-08-02

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent"), informuje, że w dniu 2 sierpnia 2019 roku KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie ("Fundusz"), którego jedynym uczestnikiem jest Emitent, zawarł Umowy Ramowe o Współpracy w Zakresie Sekurytyzacji ("Umowy ramowe") z następującymi podmiotami: (i) EQUES DEBITUM Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, (ii) EQUES DEBITUM 2 Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym oraz (iii) EQUES CREDITUM Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, (iv) EQUES POŻYCZEK DYWIDENDOWY Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym ("Fundusze Eques").
Przedmiotem Umów ramowych jest stała współpraca pomiędzy ich stronami, w zakresie przenoszenia przez Fundusz za wynagrodzeniem na rzecz Funduszy Eques wierzytelności. Wszystkie umowy zostały zawarte na czas określony do dnia 31 października 2020 roku.
Mając powyższe na uwadze Emitent uznaje Umowy ramowe za istotne z uwagi na ich potencjalnie istotny wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej SMS Kredyt Holding S.A. oraz zakres współpracy z Funduszami Eques wskazujący na zwiększenie zakupów przez Fundusze Eques w ostatnich miesiącach w oparciu o obowiązującą poprzednio umowę ramową. Spółka oczekuje, że podpisanie ww. umów wpłynie na zwiększenie przychodów ze sprzedaży wierzytelności w kolejnych okresach sprawozdawczych.