Powrót Powrót
Zawarcie aneksów do istotnych umów przez fundusz, którego uczestnikiem jest Emitent
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 14/2018, Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 7 maja 2019 roku KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie ("Fundusz"), którego jedynym uczestnikiem jest Emitent, zawarł aneksy do Umów Ramowych o Współpracy w Zakresie Sekurytyzacji ("Umowy ramowe"), o których mowa w ww. raporcie bieżącym zawartych pomiędzy Funduszem a (i) EQUES DEBITUM Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, (ii) EQUES DEBITUM 2 Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym oraz (iii) EQUES CREDITUM Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym ("Fundusze Eques"), które przedłużają obowiązywanie tych umów do dnia 30 czerwca 2019 roku. Dodatkowo aneksy wprowadzają modyfikacje w zakresie wynagrodzenia, jednak modyfikacje te nie wpłyną w sposób istotny na wynik finansowy Emitenta.

Przedmiotem Umów ramowych jest stała współpraca pomiędzy ich stronami, w zakresie przenoszenia przez Fundusz za wynagrodzeniem na rzecz Funduszy Eques wierzytelności.

Po upływie okresu na który przedłużono obowiązywanie ww. Umów Ramowych, Strony planują zawrzeć nowe Umowy ramowe. Poza powyższym podpisane aneksy nie wprowadzają innych istotnych zmian do ww. umów.