Powrót Powrót
Umorzenie Obligacji Rolowanych

Data sporządzenia: 27-06-2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 19/2019, Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. "Emitent", "Spółka" informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym, tj. 27 czerwca 2019 roku informacji z domu maklerskiego prowadzącego ewidencję obligacji serii AM i AN o wyrejestrowaniu z dniem 25 czerwca 2019 r. obligacji, które podlegały tzw. rolowaniu "Obligacje Rolowane".
Emitent przypomina że rolowanie dotyczyło wszystkich obligacji serii AM oraz części obligacji serii AN.
Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji serii AM wynosiła 5.000.000 PLN pięć milionów złotych. Cała ta seria została umorzona.
Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji serii AN wynosiła 11.400.000 PLN słownie: jedenaście milionów czterysta tysięcy złotych. Umorzono obligacje o łącznej wartości nominalnej 7.500.000 PLN siedem milionów pięćset tysięcy złotych.
Pozostała część obligacji serii AN, która nie podlega rolowaniu, o łącznej wartości 3.900.000 PLN trzy miliony dziewięćset tysięcy złotych będzie obsługiwana przez Emitenta zgodnie z obowiązującymi dla tej serii Warunkami Emisji Obligacji. Termin wykupu nie podlegających rolowaniu obligacji serii AN przypada na 30 sierpnia 2019 roku.
Do umorzenia Obligacji Rolowanych doszło wskutek rozliczenia wierzytelności Obligatariuszy wobec Emitenta z tytułu tych obligacji. Należności główne w łącznej kwocie 12.500.000 PLN dwanaście milionów pięćset tysięcy złotych zostały potrącone z należnościami Emitenta z tytułu objęcia przez Obligatariuszy obligacji serii AS. Z kolei odsetki od Obligacji Rolowanych zostały wypłacone w dniu 24 czerwca 2019 roku, o czym Emitent informował raportem EBI 22/2019.

Osoba reprezentująca spółkę: Joanna Januszewska-Noga

Podstawa prawnaArt. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.