Powrót Powrót
Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii AS

Data sporządzenia: 2019-06-03

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 13/2019 z 17 maja 2019 roku w sprawie podjęcia decyzji o zamiarze emisji obligacji Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje o podjęciu w dniu 3 czerwca 2019 roku przez Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, uchwały w sprawie emisji obligacji serii AS ("Uchwała"). Zgodnie z Uchwałą Emitent wyemituje nie więcej niż 20.000 (dwadzieścia tysięcy) sztuk, 36-cio miesięcznych obligacji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1.000 PLN (tysiąc złotych) każda, o stałym oprocentowaniu wynoszącym 8,5% (osiem i pół procent) w skali roku ("Obligacje"), z okresami odsetkowymi wynoszącymi trzy miesiące. Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na certyfikatach inwestycyjnych KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie o wartości stanowiącej 120% łącznej wartości nominalnej wyemitowanych Obligacji. Cena emisyjna jednej Obligacji równa będzie jej wartości nominalnej. Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji wyniesie nie więcej niż 20.000.000 PLN (dwadzieścia milionów złotych). Emisja Obligacji zostanie przeprowadzona w trybie oferty niepublicznej, zgodnie z art. 33 pkt 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Ustawa o Obligacjach). Każda Obligacja będzie papierem wartościowym na okaziciela, emitowanym w serii, zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, niemającym formy dokumentu, uprawniającym ich posiadaczy wyłącznie do świadczeń pieniężnych. Obligacje nie będą miały formy dokumentu i zostaną zapisane w ewidencji, o której mowa w art. 8 Ustawy o Obligacjach. Informację o przydziale Obligacji Spółka przekaże w odrębnym raporcie bieżącym.