Powrót Powrót
Podpisanie przez spółkę zależną umowy o świadczenie usług pomocniczych z depozytariuszem Funduszu

Data sporządzenia: 2019-09-18

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 29/2019 oraz 35/2019, Emitent informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji o zawarciu pomiędzy SMS Kredyt sp. z o.o. - spółką zależną od Emitenta a mBank S.A., który jest Depozytariuszem KREOS Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ("Fundusz") Umowy o świadczenie usług pomocniczych ("Umowa").

Przedmiotem Umowy jest zlecenie przez Depozytariusza spółce SMS Kredyt sp. z o.o. szeregu czynności pomocniczych zapewniających bieżącą niezakłóconą obsługę wierzytelności znajdujących się w portfelu Funduszu. Zlecone czynności nie wkraczają w sferę czynności, które wiązałyby się z zarządzaniem portfelem inwestycyjnym Funduszu i podejmowaniem decyzji inwestycyjnych. Lista powierzonych czynności została zaakceptowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, która w odpowiedzi na pismo SMS Kredyt sp. z o.o. dostrzegła potrzebę podejmowania w tzw. okresie przejściowym, gdy Fundusz jest tymczasowo reprezentowany przez Depozytariusza pewnych działań, które pozwolą na zachowanie przez Depozytariusza aktywów wchodzących w skład portfela Funduszu w stanie niepogorszonym do czasu przejęcia zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo. Zawarcie Umowy pozwoli też m. in. na monitorowanie spłat, wysyłkę bieżącej korespondencji czy rozliczanie i zwrot nadpłat.

Umowa została zawarta na czas określony do dnia, w którym inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych przejmie zarządzanie Funduszem od Depozytariusza.

Emitent przypomina, że spółka SMS Kredyt sp. z o.o. do dnia 20 sierpnia 2019 roku zarządzała sekurytyzowanym portfelem wierzytelności Funduszu na mocy umowy zawartej z Saturn TFI S.A. ("Umowa o zarządzanie"). W związku z cofnięciem przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na prowadzenie działalności związanej m.in. z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi przez SATURN TFI S.A., Umowa o zarządzanie nie może być wykonywana ani kontynuowana.