Powrót Powrót
Aktualizacja prognozy skonsolidowanego wyniku netto za 2018 rok

Data sporządzenia: 2019-03-14

W nawiązaniu do raportu ESPI 27/2018 w sprawie prognozowanego skonsolidowanego wyniku netto za 2018 rok, Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 14 marca 2019 r. w toku prac związanych ze sporządzeniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2018, po otrzymaniu w tym samym dniu od biegłego rewidenta badającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SMS Kredyt Holding S.A. za rok 2018 informacji o braku uwag mających wpływ na skonsolidowany wynik podjął decyzję o dokonaniu aktualizacji prognozy w ten sposób, że:

- wstępny skonsolidowany zysk netto w 2018 roku wyniesie 707,5 tys. zł
w porównaniu do prognozowanego skonsolidowanego zysku netto w kwocie ok. 1,3 mln zł,

- w IV kwartale 2018 r. Grupa Kapitałowa Emitenta osiągnie stratę netto na poziomie 1.092,1 tys. zł w porównaniu do prognozowanej straty netto na poziomie ok. 0,5 mln zł.

Aktualizacja prognozy wynika głównie z rozliczeń wcześniejszych całkowitych spłat pożyczek w portfelach sprzedanych z funduszu, którego uczestnikiem jest Emitent, tj. z KREOS NS FIZ do funduszy, z którymi ma on zawarte ramowe umowy sekurytyzacyjne, a o których Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 14/2018 oraz inwentaryzacji portfela wierzytelności pożyczkowych Grupy Emitenta.

Jednocześnie Spółka przypomina, że informacja nt. ostatecznych skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za 2018 r. zostanie przekazana do wiadomości publicznej w dniu 21 marca 2019 r.