Powrót Powrót
Żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych funduszu, którego Emitent jest członkiem SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna (PLSMSKH00
Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. ("Emitent"), informuje, iż w dniu 21 czerwca 2019 roku Emitent przesłał do SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych będącym podmiotem zarządzającym funduszem KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, którego Emitent jest jedynym uczestnikiem (Fundusz) żądanie wykupu łącznie 19 097 sztuk certyfikatów inwestycyjnych Funduszu serii B. Łączna wartość certyfikatów, których będzie dotyczył wykup wynosi w przybliżeniu ok. 3,2 mln zł (trzy miliony dwieście tysięcy złotych). Zgodnie ze Statutem Funduszu wykup następuje w Dniu Wykupu, czyli w dniu 30 czerwca 2019 roku będącym jednocześnie Dniem Wyceny. Cena wykupu Certyfikatu Inwestycyjnego jest równa WAN przypadającej na Certyfikat Inwestycyjny według wyceny aktywów z Dnia Wykupu. Stąd dopiero po Dniu Wyceny będzie znana ostateczna wartość certyfikatów podlegających wykupowi. Z chwilą wykupu certyfikaty inwestycyjne podlegają umorzeniu z mocy prawa.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

  • Joanna Januszewska-Noga - radca prawny