Raport 31/2016
Zakończenie Programu Odkupu akcji własnych
Raport 30/2016
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
Raport 29/2016
Wykup i wyrejestrowanie obligacji serii AJ
Raport 28/2016
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
Raport 27/2016
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
Raport 26/2016
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
Raport 25/2016
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
Raport 24/2016
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
Raport 23/2016
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
Raport 22/2016
Korekta informacji o transakcjach uzyskanych w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
Raport 21/2016
Postanowienie o wpisie zastawów do rejestru zastawów
Raport 20/2016
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
Raport 19/2016
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
Raport 18/2016
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
Raport 17/2016
Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
Raport 16/2016
Zawarcie przez Emitenta i spółki zależne porozumienia w sprawie wzajemnych rozliczeń
Raport 15/2016
Spłata pożyczek udzielonych Emitentowi przez spółkę zależną oraz aktualizacja informacji na temat kredytu udzielonego tej spółce
Raport 14/2016
Przydział obligacji serii AN
Raport 13/2016
Emisja obligacji serii AN
Raport 12/2016
Informacja osoby pełniącej obowiązki zarządcze o spełnieniu wobec niej świadczeń z tytułu wykupu obligacji serii AG
Raport 11/2016
Przydział obligacji serii AM
Raport 10/2016
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 21 lipca 2016 r.
Raport 9/2016
Emisja obligacji serii AM
Raport 7/2016
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
Raport 6/2016
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 lipca 2016 roku
Raport 5/2016
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 03 czerwca 2016 r.
Raport 3/2016
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 03 czerwca 2016 roku.
Raport 2/2016
Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta
Raport 1/2016
Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta