Powrót Powrót
Zawarcie umowy o przekazanie zarządzania sekurytyzowanym portfelem wierzytelności funduszu KREOS

W nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 29/2019, 35/2019 oraz 41/2019 dotyczących zarządzania funduszem KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty _"KREOS"_, Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. _"Emitent"_ informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 14 listopada 2019 roku, Emitent powziął informację o zawarciu w tym samym dniu przez spółkę zależną Emitenta, tj. SMS Kredyt Sp. z o.o. _"Spółka Zależna"_ umowy, której przedmiotem jest przekazanie przez IPOPEMA TFI _"Towarzystwo"_ Spółce Zależnej zarządzania sekurytyzowanym portfelem wierzytelności funduszu KREOS. Emitent przypomina, że Spółka Zależna działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego _"KNF"_ na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego z dnia 3 czerwca 2014 roku.

Osoby reprezentujące podmiot:
• Joanna Januszewska-Noga – radca prawny