Powrót Powrót
Podpisanie umowy kredytowej przez spółkę zależną

Data sporządzenia: 2019-08-27

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 27 sierpnia 2019 roku, Emitent powziął informację o zawarciu w dniu dzisiejszym przez spółkę zależną od Emitenta - SMS Kredyt Sp. z o.o. ("Spółka Zależna") umowy o kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 4 mln zł. Bankiem kredytującym jest Santander Bank Polska S.A. ("Bank"). Termin spłaty kredytu przypada na 30 listopada 2019 r. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone na poziomie WIBOR 1M powiększony o marżę Banku. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę Zależną wraz z deklaracją wekslową oraz ustanowiona przez osobę fizyczną powiązaną osobowo z Emitentem kaucja umieszczona na rachunku bankowym prowadzonym przez Bank. Bieżąca wysokość limitu kredytowego z jakiego będzie mogła korzystać Spółka Zależna, ograniczona jest do wysokości ustanowionej kaucji, o której mowa powyżej, przy czym na dzień zawarcia umowy kaucja została ustanowiona w kwocie około 0,2 mln zł. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej SMS Kredyt Sp. z o.o. Pozostałe warunki kredytu, w tym dotyczące możliwości odstąpienia od umowy, jej rozwiązania, lub też związane z nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego rodzaju umów.