Powrót Powrót
Informacja o możliwości rolowania obligacji serii AM i AN przez Obligatariuszy tych obligacji

Data sporządzenia: 2019-03-12

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informacje od części Obligatariuszy obligacji serii AM i AN (łącznie jako "Obligacje AM i AN") reprezentujących ok. 68% Obligacji AM i AN o wartości nominalnej ok. 11,3 mln zł, którzy wyrazili wstępne zainteresowanie potencjalną możliwością objęcia przez nich obligacji nowej serii w zamian za Obligacje AM i AN o łącznej wartości nominalnej 16,4 mln zł, których terminy wykupu przypadają odpowiednio 27 lipca 2019 roku oraz 30 sierpnia 2019 roku.
Warunki emisji Obligacji AM i AN przewidują możliwość ich rolowania tj. potrącenia wierzytelności obligatariusza z wierzytelnością Emitenta wynikającą z objęcia przez tego obligatariusza obligacji nowej serii. Wobec powyższego, w przypadku dojścia do skutku ewentualnej emisji nowych obligacji i rolowania Obligacji AM i AN, w oparciu o otrzymane w dniu dzisiejszym oświadczenia woli części obligatariuszy Obligacji AM i AN można zakładać, że do dnia wykupu obligacji serii AM doszłoby do rolowania 100% tych obligacji, natomiast do dnia wykupu obligacji serii AN doszło by do rolowania 55,26% obligacji serii AN.
Na dzień publikacji niniejszego raportu Zarząd Spółki nie podjął jednak decyzji co do ewentualnej emisji obligacji nowej serii, natomiast o istotnych zdarzeniach w tym zakresie Emitent będzie informował w trybie raportów bieżących.